Aktualni projekti s tematiko varstva rastlin na KIS

Aktualni projekti na Kmetijskem inštitutu s tematiko varstva rastlin:

L4-1840: nove PRAKSE za blaženje abiotskega in biotskega stresa koruze v luči klimatskih sprememb (New management practices for mitigating abiotic and biotic stresses in maize under changing climate conditions)

Nosilec projekta: dr. Uroš Žibrat

Trajanje projekta: 1.7.2019 – 30.6.2022

EFSA: Zgodnje zaznavanje okužb krompirja s karantenskimi ogorčicami s pomočjo daljinskega zaznavanja (Image analysis for early detection of quarantine plant pests – Root-knot nematodes and Cyst nematodes (NemDetect))

Nosilec projekta: dr. Uroš Žibrat

Trajanje projekta: 4.2.2019 – 3.2.2022

CRP V4-1813 : Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za namen stalnega spremljanja kazalcev trajnostnega kmetijstva (Establishing a system of model farms for continuous monitoring of indocators of sustainable agriculture)

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Andrej Simončič

Trajanje projekta: 1.11.2018 – 31.10.2021

CRP: V4-1811: Uporaba podatkov satelitskega sistema Sentinel ter nekaterih ostalih podatkov daljinskega zaznavanja za kontrolo neposrednih plačil v kmetijstvu (Using Sentinel satelite imaging data and certain other remote sensing data for control of direct payments in agriculture)

Nosilec projekta: dr. Uroš Žibrat (KIS)

Trajanje projekta: 1.11.2018 – 30.4.2020

CRP: V4-1801: Preučitev in predlog izbora najprimernejših nekemičnih metod zatiranja plevela kot nadomestilo za uporabo glifosata in drugih herbicidov za slovenske razmere (Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions)

Nosilec projekta: dr. Robert Lekovšek

Trajanje projekta: 1.11.2018 do 31.10.2020

CRP V4-1602: Uporaba metod z nizkim tveganjem za varstvo zelenjadnic

Nosilec projekta: dr. Jaka Razinger

Trajanje projekta: 1.10.2016 – 30.9.2019

CRP V4-1601: Ocena stanja odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji

Nosilec projekta: izr.prof.dr. Andrej Simončič

Trajanje projekta: 1.10.2016-30.09.2019

CRP V4-1802: Obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) z metodami z nizkim tveganjem

Nosilec projekta: dr. Jaka Razinger

Trajanje projekta: nov. 2018 – okt. 2021

COST CA16110: Nadzor nad humanimi patogenimi mikroorganizmi v sistemih rastlinske pridelave (Control of Human Pathogenic Micro-organisms in Plant Production Systems)

Nosilec projekta: dr. Leo van Overbeek

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Hans Josef Schroers

Trajanje projekta: 06.03.2017-05.03.2021

H2020: Izkoriščanje multifunkcionalne talne biodiverzitete v hortikulturi (Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming – EXCALIBUR)

Nosilec projekta: dr. Stefano Mocali

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Jaka Razinger

Trajanje projekta: 1.6.2019 – 31.5.2024

CORE organic: Izkoriščanje biodiverzitete v vinogradih z namenom zmanjšanja vpliva škodljivcev, zmanjšanja uporabe pesticidov ter povečanja ekosistemskih uslug (Exploit biodiversity in viticultural systems to reduce pest damage and pesticide use, and increase ecosystems services provision – BIOVINE)

Nosilec projekta: dr. Vittorio Rossi

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Saša Širca

Trajanje projekta: 01.04.2018-31.03.2021

H2020: Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding – ECOBREED

Nosilec projekta: Dr. Vladimir Meglič

Trajanje projekta: 1.05.2018-30.04.2023

H2020: PRIHODNOST JE V INTEGRIRANEM VARSTVU PRED PLEVELI (Integrated Weed Management: PRActical Implementation and Solutions for Europe – IWMPRAISE)

Nosilec: Prof. Per Kudsk

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Robert Leskovšek

Trajanje projekta: 1.06.2017-31.05.2022

H2020: BIG DATA knowledge extraction and re-creation platform (Perceptive Sentinel)

Nosilec: Grega Milčinski, Sinergise, Laboratory for geographical information systems

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Borut Vrščaj

Trajanje projekta: 2018 – 2020

Euphresco 2016-A-199: Vpliv podnebnih sprememb na razširjenost ogorčic iz skupine tropskih ogorčic koreninskih šišk (Global warming and distribution of root-knot nematode species of the tropical group – MeloTrop)

Nosilec projekta: dr. Saša Širca

april 2017 – marec 2020

Euphresco 2018-A-271 Hitra identifikacija rastlinskih patogenih bakterij z masno spektrometrijo MALDI-TOF (Rapid identification of plant-health related bacteria by MALDI-TOF mass spectrometry)

Nosilec projekta: dr. Jean-Pierre Rossi, National Institute for Agronomic Research (INRA), Francija

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Janja Lamovšek

Euphresco 2018-A-289: Mreža za bioinformatiko na področju zdravja rastlin (Plant Health Bioinformatics Network – PHBN)

Nosilec projekta: dr. Annelies Haegeman

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Irena Mavrič Pleško

Trajanje projekta: april 2019 – marec 2022

Euphresco 2018-E-294: Standardi in priporočila za uporabo NGS pri obvladovanju ŠO (Next Generation Sequencing (NGS) standards and best practices for regulatory applications)

Odgovorni raziskovalec na KIS: dr. Irena Mavrič Pleško

Projekt BIOVINE je razdeljen v 7 delovnih sklopov (DS):

DS1 – Upravljanje projekta in širjenje rezultatov

DS2 – Obvladovanje škodljivih členonožcev

DS3 – Obvladovanje talnih škodljivih organizmov

DS4 – Povečanje odpornosti rastlin s pomočjo mikoriznih gliv

DS5 – Obvladovanje foliarnih patogenov

DS6  – Razvoj inovativnih sistemov vinogradništva

DS7 – Testiranje inovativnega sistema vinogradništva

Pričakovani rezultati in njihov pomen:

Nadzorovanje škodljivcev vinske trte je najpomembnejša in najtežja naloga v ekološkem vinogradništvu. Nezadostni nadzor je pogosto glavni razlog, da pridelovalci opustijo ekološko pridelavo in se odpovedujejo zelo zanimivemu in rastočemu trgu. Pričakovani rezultati raziskav v projektu BIOVINE so:

• Zagotoviti ekološkim vinogradnikom ustrezne strategije, ki temeljijo na raznolikosti rastlin za obvladovanje škodljivcev v vinogradu in zmanjšanje odvisnosti od pesticidov;

• Opredeliti in proučiti kandidatne rastline za povečanje funkcionalne biotske raznovrstnosti v vinogradu;

• Razviti nove in učinkovite strategije za zatiranje škodljivih organizmov vinske trte;

• Testiranje novih vinogradniških sistemov v različnih državah Evrope (Francija, Italija, Romunija, Španija in Švica);

• Oceniti učinek razvitih in preizkušenih vinogradniških sistemov na ekosistemske storitve.

Osnovne informacije o projektu so na letaku , za več informacij pa obiščite spletno stran www.biovine.eu

 

Zahvala: Projekt je finančno podprt v sklopu programa H2020 ERA-net, CORE Organic Cofund ob sofinanciranju Evropske komisije.

coreorganic_logo_print