Parazitoidne osice (Hymenoptera: Apocrita)

Figitidae (Hymenoptera: Cynipoidea)

Predstavniki iz družine Figitidae parazitirajo ličinke dvokrilcev (Diptera, Cyclorhapa), muh trepetalk (Diptera, Syrphidae), rjavih mrežekrilcev (Neuroptera, Hemerobiidae), tenčičaric (Neuroptera, Chrysopidae) in osic, ki povzročajo tvorbo šišk, lahko so tudi hiperparazitoidi. Razširjene so po vsem svetu. Skupino sestavljajo skoraj izključno endoparazitoidi, ki po parazitiranju omogočajo gostitelju, da še nekaj časa nadaljuje svoj razvoj so t.i. koinobionti.

Leptopilina boulardi (Hymenoptera, Figitidae)

je parazitoid vinskih mušic (Drosophilidae). Vrste iz rodu Leptopilina parazitirajo ličinke vinskih mušic (Drosophilidae), predvsem vrste iz rodu Drosophila. Vrsta Leptopilina boulardi je koinobiont, endoparazitoid vrste D. Melanogaster in vrste D. simulans.

Slika: Vrsta Leptopilina boulardi ugotovljena v vinogradu v vasi Manče dne 23.10.2019 Det.: Marc Kenis, (foto: arhiv KIS)

Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Pteromalidae je ena od treh najštevilčnejših in gospodarsko pomembnih družin v naddružini Chalcidoidea, v katero je uvrščenih več kot 3.000 poznanih vrst v več kot 600 rodov. Večinoma gre za primarne ali sekundarne parazitoide, ki napadajo žuželke v različnih razvojnih stadijih, le nekaj vrst je fitofagnih. Večina parazitoidov, ki napadajo skladiščne škodljivce pšenice iz reda Coleoptera pripada družini Pteromelidae in družini Bethylidae. Prav tako najdemo v tej družini pomembne parazitoide škodljivcev podlubnikov (Scolytinae).

Pachycrepoideus vindemmiae (Hymenoptera, Pteromelidae)

je kozmopolitska vrsta, solitarni ektoparazitoid, ki parazitira bube 13 družin iz reda dvokrilcev (Diptera). Ker vrsta parazitira tudi bube plodove vinske mušice Drosophila suzukii in ima potencial kot biotični agens, je najdba omenjene vrste pomembna za Slovenijo. Prvič smo jo ugotovili leta 2019 v vinogradih v Zgornji Vipavski dolini natančneje v Mančah in Podragi.

Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani) (Hymenoptera, Pteromalidae)

Vrsta je parazitoid plodove vinske mušice Drosophila suzukii.

Slika: Vrsta Pachycrepoideus vindemmiae ugotovljena v vinogradu v vasi Podraga dne 6.9.2019, Det.: Marc Kenis, (foto: arhiv KIS)

Dibrachys microgastri (Bouché) (Hymenoptera, Pteromalidae)

Parazitoidno oso Dibrachys microgastri (Bouché) so pri nas prvič odkrili leta 2013 (Trdan in sod., 2013). V večjem številu smo jo opazili poleti 2017 v skladišču žit v Jabljah. Ektoparazitoidna vrsta je polifag generalist, ki parazitira različne redove (Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Neuroptera in Coleoptera) holometabolnih žuželk v razvojnem stadiju bube. Omenjena vrsta nima preference glede izbire habitata.

Slika: Odrasel osebek parazitoidne ose Dibrachys microgastri ugotovljen v skladišču v Jabljah žit, dne 27. 9. 2017 (foto: arhiv KIS)

Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Vrste iz rodu Euplectrus Westwood so parazitoidi gosenic metuljev (Lepidoptera): Erebidae, Euteliidae, Geometridae, Lasiocampidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Sphingidae, Tortricidae. Ker so nekatere vrste gostiteljev pomembni škodljivci kmetijskih rastlin so vrste iz rodu Euplectrus pomembne kot biotični agensi za njihovo zatiranje. Vrste iz rodu Euplectrus najdemo po vsem svetu, večina pa se jih pojavlja v tropskih predelih. So ektoparazitoidi gosenic metuljev. To pomeni, da odlagajo jajčeca v bližini gostitelja. Pred odlaganjem jajčec samica v gostitelja vbrizga snov, ki prepreči nadaljno rast in razvoj gostitelja. Navadno samica vrste E. bicolor izleže več jajčec na kutikulo gosenice, zato se posledično lahko na parazitiranih gosenicah hkrati razvija več ličink. Večinoma se ličinke razvijajo na mestu, kjer je bilo odloženo jajčece. Ličinke Euplectrus bicolor so zelene ali zelenkasto rumene barve, ne glede na vrsto gostitelja, na katerem se hranijo. Značilno zanje je, kot za vse kalcidne osice (Chalcidoidea), da okoli gostitelja oblikujejo ohlapen svilen kokon, v katerem se zabubijo (Askew, 1968; Hansson in sod., 2018)

Euplectrus bicolor (Swederus) (Hymenoptera, Eulophidae)

Slika: Ličinke Euplectrus bicolor na gosenici Orthosia sp. . Lokacija: Brdo pri Lukovici, na listu maline Datum vzorčenja: 22. 5. 2017, det.: Christer Hansson, (foto: arhiv KIS)

Slika: Bube Euplectrus bicolor. Lokacija: Brdo pri Lukovici, na listu maline Datum vzorčenja: 22. 5. 2017, det.: Christer Hansson, (foto: arhiv KIS)

Slika: Odrasel osebek Euplectrus bicolor. Lokacija: Brdo pri Lukovici, na listu maline Datum vzorčenja: 22. 5. 2017, det.: Christer Hansson, (foto: arhiv KIS)

Euplectrus flavipes (Hymenoptera, Eulophidae)

Euplectrus flavipes (levo). Lokacija: Ljubljana, Datum vzorčenja: 9. 8. 2017, det.: Christer Hansson, (foto: arhiv KIS)

Slika: Bube Euplectrus flavipes na gosenici sovke (Noctuidae) na listu paradižnika. Lokacija: Ljubljana, Datum vzorčenja: 9. 8. 2017, det.: Christer Hansson, (foto: arhiv KIS)

Ichneumonidae (Hymenoptera, Ichneumonoidea)

Vsi najezdniki iz družine Ichneumonidae so parazitoidi. Imajo širok nabor gostiteljev. Napadajo nižje razvojne stadije žuželk s popolno preobrazbo, najpogosteje iz rodov (Lepidoptera, Diptera, Coleopteera ali Hymenoptera). Ponavadi samica odloži jajčece v gostitelja. Izlegla ličinka se selektivno prehranjuje v gostitelju (npr. v gosenici), ki se na videz normalno razvija. Ko gosenica doraste najezdnik poje vso njeno vsebino, jo zapusti in oblikuje kokon v neposredni bližini njenih ostankov. Ker so številni gostitelji najezdnikov škodljivci rastlin, so pomembni kot biotični agensi za zatiranje škodljivcev tako v kmetijstvu kot v gozdarstvu.

Hyposoter ebeninus (Gravenhorst) (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Solitarni larvalni endoparazitoid Hyposoter ebeninus (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) parazitira predvsem gosenice različnih vrst belinov Pieris spp. (Lepidoptera, Pieridae). Jajčece odloži v gosenico drug ali tretje larvalne stopnje in se v njej tudu zabubi. Parazitirana gosenica se nekaj časa še razvija. Od škodljivcev kapusnic parazitira kapusovega belina (Pieris brassicae) in repnega belina (Pieris rapae). Vrsta je potencialni kandidat za biotično zatiranje belinov.

Slika: Gosenica parazitiranega kapusovega belina (Pieris brassicae) na listu zelja (foto: arhiv KIS)

Slika: Buba larvalnega endoparazitoida Hyposoter ebeninus na listu zelja (foto: arhiv KIS)

Hyposoter didymator (Thunberg) (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Hyposoter didymator (Thunberg) je generalist, solitarni larvalni parazitoid, ki parazitira nekatere vrste pedicev (Geometridae), prelcev (Lasiocampidae), sovk (Noctuidae) in lastovičarjev (Papilionidae). Samica v gostitelja odloži po eno jajčece iz katerega se izleže ličinka, ki se v njem razvija. Dorasla ličinka nato zapusti gostitelja in oblikuje kokon, v katerem se zabubi. Vrsta parazitira nekatere gospodarsko pomembne škodljivce, kot sta južna plodovrtka (Helicoverpa armigera) in Spodoptera exigua.

Slika: Odrasel osebek larvalnega endoparazitoida Hyposoter didymator (Thunberg) izlegel iz gosenice sovke vrste Orthosia sp. Det. Anthony Galsworthy (foto: arhiv KIS)

Slika: Odrasel osebek larvalnega endoparazitoida Hyposoter didymator (Thunberg) izlegel iz gosenice sovke vrste Orthosia sp. Det. Anthony Galsworthy (foto: arhiv KIS)

Thyrateles camelinus (Wesmael), (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Najezdnik Thyrateles camelinus (Wesmael) je primarni parazitoid. Parazitira številne vrste pisančkov (Nymphalidae): Aglais urticae, Aglais io, Araschnia levana, Nymphalis antiopa, Nymphalis polychloros, Polygonia c-album, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Vanessa xanthomelas. Thyrateles camelinus (Wesmael) gostitelja parazitira v larvalnem stadiju in pokonča v stadiju bube. Za rod Thyrateles je sicer značilno, da pazitirajo višje larvalne stadije ali stadij predbube.

Slika: gosenica osatnika Vanessa cardui (foto: arhiv KIS)

Slika: Parazitirana buba foto: arhiv KIS)

Slika: Odrasel osebek Thyraletes camelinus (Wesmael) (foto: arhiv KIS)

Muhe goseničarke Tachinidae  (Diptera, Oestroidea

Odasli osebki muhe goseničarke so podobni hišni muhi. Veliki so 7,5  mm, imajo belo glavo ter belkasto oprsje s 4 črnimi trakovi. Živijo po vsem svetu in mnogo vrst je razširjenih tudi v Sloveniji. Njihove ličinke parazitirajo gosenice, ličinke listnih os, ličinke hroščev in stenic ter drugih členonožcev. Odrasli osebki se hranijo z medičino in so pomembni opraševalce rastlin. Večina samic goseničark svojih jajčec ne odloži neposredno v telo gosenic, temveč jih izležejo na njihovo površino ali na liste rastlin, ki jih gosenice objedajo. Na tak način gosenica poje jajčeca, iz katerih se nato v njenem prebavnem traktu razvijejo ličinke. Sprva se ličinke hranijo z manj vitalnimi notranjimi organi gosenice, v zadnjem stadiju razvoja pa gostitelja pokončajo in se pregrizejo na prosto. Zabubijo se v zemlji, kjer tudi prezimijo. Spomladi se izležejo odrasle muhe, ki nadaljujejo razvojni krog. Ker parazitirajo kmetijske škodljivce, veljajo v splošnem za koristne organizme nekatere vrste pa so obravnavane kot škodljivci, saj lahko parazitirajo gojene žuželke, kot so sviloprejke.

Compsilura concinnata (Meigen), (Diptera: Tachinidae)

je domorodna vrsta endoparazitoida v Evropi, ki so jo leta 1906 vnesli v Severno Ameriko z namenom zatiranja dveh invazivnih gozdarskih vrst škodljivcev: gobarja (Lymantria dispar L.) in zlatnice oziroma zlatoritke (Euproctis chrysorrhoea) (Elkinton in Boettner, 2012). Vrsta je ekstremen generalist, ki parazitira več kot 200 vrst gosenic metuljev (Lepidoptera) in rastlinskih os (Symphyta) (Arnaud, 1978).

Slika: Parazitirana buba kapusovega belina Pieris brassicae L. (Pieridae: Lepidoptera) (foto: arhiv KIS

Slika: Iz parazitirane bube kapusovega belina Pieris brassicae L. (Pieridae: Lepidoptera) izlegela muha goseničarka Compsilura concinnata (Meigen), (Diptera: Tachinidae) (foto: arhiv KIS