Nacionalni akcijski plan za trajnostno rabo FFS

Evropski Svet in Parlament sta 21. oktobra 2009 sprejela Direktivo 2009/128/EC o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov. Direktiva vsebuje določila o obveznostih držav članic na področju zmanjšanja tveganja za zdravje in okolje, ki jih lahko prinaša uporaba pesticidov. Bistveni element, ki ga uvaja Direktiva, je obveznost držav članic, da sprejmejo Nacionalni Akcijski Program (NAP), s katerim določijo kvantitativne cilje, ukrepe in roke za zmanjšanje tveganj za zdravje in okolje, do katerih lahko pride zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev. V okviru NAP se vrstijo ukrepi, določeni z Direktivo 2009/128/EC, Priloga III; in sicer 8 splošnih principov integriranega varstva rastlin, med katerimi ima veliko vlogo integrirano varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: integrirano varstvo rastlin / IVR).

Direktiva 2009/128/EC je prenesena v slovensko zakonodajo z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS, št 83/12), splošni principi integriranega varstva rastlin pa bolj podrobno s Pravilnikom o integriranem varstvu rastlin (UL RS, št. 43/14). Na podlagi teh splošnih principov je potrebno razvijati specifične principe za skupine gojenih kultur oziroma posamezne kulture na način, da se združi obstoječe znanje kot podlaga za razvoj novih znanj.

Integrirano varstvo rastlin se izvaja na način, da se upoštevajo predpisane zahteve glede kolobarjenja, gnojenja, namakanja, gojenja, oskrbe posevkov in nasadov, uporabe ustreznega semenskega in sadilnega materiala ter glede izvajanja in spremljanja ukrepov varstva rastlin z namenom preprečevanja in omejevanja množičnega razvoja škodljivih organizmov (ŠO – bolezni, škodljivci in pleveli) v kmetijski pridelavi.