Opazovalno napovedovalna služba

Aktualna obvestila za varstvo rastlin – Kmetijski inštitut Slovenije

O opazovalno napovedovalni službi

V okviru Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je vzpostavljena opazovalno napovedovalna služba, ki deluje na:

Osnovne naloge službe so:

  • Spremljanje razvoja in pojava gospodarsko škodljivih organizmov na jablanah, hruškah, vinski trti, krompirju, žitih, nekaterih vrtninah. Prav tako služba spremlja razvoj kmetijskih rastlin.
  • Zbiranje vremenskih podatkov in vzdrževanje mreže agrometeoroloških postaj.
  • Napovedovanje pojava bolezni in škodljivcev na osnovi meteoroloških, bioloških in drugih podatkov ter določanje rokov in načinov za njihovo zatiranje.

Eden od namenov Opazovalno napovedovalne dejavnosti je tudi usmerjanje pridelovalcev, da bi pri obvladovanju bolezni in škodljivcev v nasadih in posevkih čim bolj sledili principom integriranega varstva rastlin. Usmerjamo jih k izvajanju preventivnih ukrepov in kjer je mogoče, jim priporočamo izvajanje nekemičnih ukrepov varstva pred ŠO. Pridelovalce spodbujamo tudi k rednemu pregledovanju svojih nasadov/posevkov zaradi spremljanja razvoja škodljivih organizmov in ukrepanja na podlagi ocene stanja v nasadih, ob upoštevanju pragov škodljivosti, kjer so na voljo ter vremenskih razmer in drugih dejavnikov. FFS morajo biti uporabljeni čim bolj ciljano in v najnujnejšem obsegu.

Poleg spremljanja pojava škodljivih organizmov v naravi, si strokovnjaki pomagajo z modelnimi napovedmi za pojav, ki praviloma temeljijo na meteoroloških parametrih, saj je pojav škodljivih organizmov v tesni povezavi z vremenskimi razmerami. Na agrometeorološkem portalu sta pridelovalcem jabolk na voljo modula za napoved in spremljanje jabolčnega zavijača ter jablanovega škrlupa. Za pridelovalce čebule se preizkuša in adaptira več modelov za napoved čebulne plesni.