Parazitoidne osice (Hymenoptera: Apocrita)

Špela Modic in Jaka Razinger; december 2020

Figitidae (Hymenoptera: Cynipoidea)

Predstavniki iz družine Figitidae parazitirajo ličinke dvokrilcev (Diptera, Cyclorhapa), muh trepetalk (Diptera, Syrphidae), rjavih mrežekrilcev (Neuroptera, Hemerobiidae), tenčičaric (Neuroptera, Chrysopidae) in osic, ki povzročajo tvorbo šišk, lahko so tudi hiperparazitoidi. Razširjene so po vsem svetu. Skupino sestavljajo skoraj izključno endoparazitoidi, ki po parazitiranju omogočajo gostitelju, da še nekaj časa nadaljuje svoj razvoj so t.i. koinobionti.

Leptopilina boulardi (Hymenoptera, Figitidae)

je parazitoid vinskih mušic (Drosophilidae). Vrste iz rodu Leptopilina parazitirajo ličinke vinskih mušic (Drosophilidae), predvsem vrste iz rodu Drosophila. Vrsta Leptopilina boulardi je koinobiont, endoparazitoid vrste D. Melanogaster in vrste D. simulans.

Slika: Vrsta Leptopilina boulardi ugotovljena v vinogradu v vasi Manče dne 23.10.2019 Det.: Marc Kenis (foto: arhiv KIS)

Leptopilina boulardi _23.10.2019

Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Pteromalidae je ena od treh najštevilčnejših in gospodarsko pomembnih družin v naddružini Chalcidoidea, v katero je uvrščenih več kot 3.000 poznanih vrst v več kot 600 rodov. Večinoma gre za primarne ali sekundarne parazitoide, ki napadajo žuželke v različnih razvojnih stadijih, le nekaj vrst je fitofagnih. Večina parazitoidov, ki napadajo skladiščne škodljivce pšenice iz reda Coleoptera pripada družini Pteromelidae in družini Bethylidae. Prav tako najdemo v tej družini pomembne parazitoide škodljivcev podlubnikov (Scolytinae).

 Pachycrepoideus vindemmiae (Hymenoptera, Pteromelidae)

je kozmopolitska vrsta, solitarni ektoparazitoid, ki parazitira bube 13 družin iz reda dvokrilcev (Diptera). Ker vrsta parazitira tudi bube plodove vinske mušice Drosophila suzukii in ima potencial kot biotični agens, je najdba omenjene vrste pomembna za Slovenijo. Prvič smo jo ugotovili leta 2019 v vinogradih v Zgornji Vipavski dolini natančneje v Mančah in Podragi.

Slika: Vrsta Pachycrepoideus vindemmiae ugotovljena v vinogradu v vasi Podraga dne 6.9.2019. Det.: Marc Kenis (foto: arhiv KIS)

P_vindemmiae

 Dibrachys microgastri (Bouché) (Hymenoptera, Pteromalidae)

Parazitoidno oso Dibrachys microgastri (Bouché) so pri nas prvič odkrili leta 2013 (Trdan in sod., 2013). V večjem številu smo jo opazili poleti 2017 v skladišču žit v Jabljah. Ektoparazitoidna vrsta je polifag generalist, ki parazitira različne redove (Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Neuroptera in Coleoptera) holometabolnih žuželk v razvojnem stadiju bube. Omenjena vrsta nima preference glede izbire habitata.

Slika: Odrasel osebek parazitoidne ose Dibrachys microgastri ugotovljen v skladišču žit v Jabljah , dne 27. 9. 2017 (foto: arhiv KIS)

Slika 37 Dibrachys microgastri

Eulophidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)

Vrste iz rodu Euplectrus Westwood so parazitoidi gosenic metuljev (Lepidoptera): Erebidae, Euteliidae, Geometridae, Lasiocampidae, Noctuidae, Nolidae, Notodontidae, Sphingidae, Tortricidae. Ker so nekatere vrste gostiteljev pomembni škodljivci kmetijskih rastlin so vrste iz rodu Euplectrus pomembne kot biotični agensi za njihovo zatiranje. Vrste iz rodu Euplectrus najdemo po vsem svetu, večina pa se jih pojavlja v tropskih predelih. So ektoparazitoidi gosenic metuljev. To pomeni, da odlagajo jajčeca v bližini gostitelja. Pred odlaganjem jajčec samica v gostitelja vbrizga snov, ki prepreči nadaljno rast in razvoj gostitelja. Navadno samica vrste E. bicolor izleže več jajčec na kutikulo gosenice, zato se posledično lahko na parazitiranih gosenicah hkrati razvija več ličink. Večinoma se ličinke razvijajo na mestu, kjer je bilo odloženo jajčece. Ličinke Euplectrus bicolor so zelene ali zelenkasto rumene barve, ne glede na vrsto gostitelja, na katerem se hranijo. Značilno zanje je, kot za vse kalcidne osice (Chalcidoidea), da okoli gostitelja oblikujejo ohlapen svilen kokon, v katerem se zabubijo (Askew, 1968; Hansson in sod., 2018).

Euplectrus bicolor (Swederus) (Hymenoptera, Eulophidae)

Slika: Ličinke Euplectrus bicolor na gosenici Orthosia sp. (Noctuidae) na listu maline. Datum vzorčenja: 22. 5. 2017, det.: Christer Hansson (foto: arhiv KIS)

Slika 34 Euplectrus bicolor larvae

Slika: Bube Euplectrus bicolor. Lokacija: Brdo pri Lukovici Datum vzorčenja: 22. 5. 2017, det.: Christer Hansson (foto: arhiv KIS)

Slika 35 levo Euplectrus bicolor pupae

Slika: odrasel osebek Euplectrus bicolor. Lokacija: Brdo pri Lukovici Datum vzorčenja: 22. 5. 2017, det.: Christer Hansson (foto: arhiv KIS)

Slika 35 desno Euplectrus bicolor ectoparasitoid

Euplectrus flavipes (Hymenoptera, Eulophidae)

Slika: Euplectrus flavipes. Lokacija: Ljubljana, Datum vzorčenja: 9. 8. 2017, det.: Christer Hansson (foto: arhiv KIS)

Slika 33 desno Euplectrus flavipes, Eulophidae

Slika: Bube Euplectrus flavipes na gosenici sovke (Noctuidae) na listu paradižnika. Lokacija: Ljubljana, Datum vzorčenja: 9. 8. 2017, det.: Christer Hansson, (foto: arhiv KIS)

Slika 33 levo Euplectrus flavipes, Eulophidae – licinke

Ichneumonidae (Hymenoptera, Ichneumonoidea)

Vsi najezdniki iz družine Ichneumonidae so parazitoidi. Imajo širok nabor gostiteljev. Napadajo nižje razvojne stadije žuželk s popolno preobrazbo, najpogosteje iz rodov (Lepidoptera, Diptera, Coleopteera ali Hymenoptera). Ponavadi samica odloži jajčece v gostitelja. Izlegla ličinka se selektivno prehranjuje v gostitelju (npr. v gosenici), ki se na videz normalno razvija. Ko gosenica doraste najezdnik poje vso njeno vsebino, jo zapusti in oblikuje kokon v neposredni bližini njenih ostankov. Ker so številni gostitelji najezdnikov škodljivci rastlin, so pomembni kot biotični agensi za zatiranje škodljivcev tako v kmetijstvu kot v gozdarstvu.

Hyposoter ebeninus (Gravenhorst) (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Solitarni larvalni endoparazitoid Hyposoter ebeninus (Gravenhorst) (Hymenoptera: Ichneumonidae) parazitira predvsem gosenice različnih vrst belinov Pieris spp. (Lepidoptera, Pieridae). Jajčece odloži v gosenico drug ali tretje larvalne stopnje in se v njej tudu zabubi. Parazitirana gosenica se nekaj časa še razvija. Od škodljivcev kapusnic parazitira kapusovega belina (Pieris brassicae) in repnega belina (Pieris rapae). Vrsta je potencialni kandidat za biotično zatiranje belinov.

Slika: Gosenica parazitiranega kapusovega belina (Pieris brassicae) na listu zelja (foto: arhiv KIS)

Slika 36 desno Pieris brassicae parasitized by Hypsoter ebeninus

Slika: Buba larvalnega endoparazitoida Hyposoter ebeninus na listu zelja (foto: arhiv KIS)

Slika 36 levo Hyposoter ebeninus pupae

Hyposoter didymator (Thunberg) (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Hyposoter didymator (Thunberg) je generalist, solitarni larvalni parazitoid, ki parazitira nekatere vrste pedicev (Geometridae), prelcev (Lasiocampidae), sovk (Noctuidae) in lastovičarjev (Papilionidae). Samica v gostitelja odloži po eno jajčece iz katerega se izleže ličinka, ki se v njem razvija. Dorasla ličinka nato zapusti gostitelja in oblikuje kokon, v katerem se zabubi. Vrsta parazitira nekatere gospodarsko pomembne škodljivce, kot sta južna plodovrtka (Helicoverpa armigera) in Spodoptera exigua.

Slika: Odrasel osebek larvalnega endoparazitoida Hyposoter didymator (Thunberg) izlegel iz gosenice sovke vrste Orthosia sp. Det. Anthony Galsworthy (foto: arhiv KIS)

Hyposoter_didymator

Slika: Odrasel osebek larvalnega endoparazitoida Hyposoter didymator (Thunberg) izlegel iz gosenice sovke vrste Orthosia sp. Det. Anthony Galsworthy (foto: arhiv KIS)

gosenica Orthosia sp

Thyrateles camelinus (Wesmael), (Hymenoptera, Ichneumonidae)

Najezdnik Thyrateles camelinus (Wesmael) je primarni parazitoid. Parazitira številne vrste pisančkov (Nymphalidae): Aglais urticae, Aglais io, Araschnia levana, Nymphalis antiopa, Nymphalis polychloros, Polygonia c-album, Vanessa atalanta, Vanessa cardui, Vanessa xanthomelas. Thyrateles camelinus (Wesmael) gostitelja parazitira v larvalnem stadiju in pokonča v stadiju bube. Za rod Thyrateles je sicer značilno, da pazitirajo višje larvalne stadije ali stadij predbube.

Slika: gosenica osatnika Vanessa cardui (foto: arhiv KIS)

gosenica osatnika Vanessa cardui (Lepidoptera Nymphalidae

Slika: Parazitirana buba (foto: arhiv KIS)

parazitirana buba osatnika Vanessa cardui (Lepidoptera Nymphalidae

Slika: Izlegel odrasel osebek Thyraletes camelinus (Wesmael) (foto: arhiv KIS)

Thyrateles camelinus 2.7.2018 emerged from pupae Vanessa cardui caterpillar_ŠM