Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi za EU (NNŠO) so opredeljeni v 36. členu Uredbe o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (z dne 26. oktobra 2016).

NNŠO so škodljivi organizmi, za katere velja prepoved vnosa in premikov na rastlinah za saditev (37. člen uredbe) in kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • taksonomska istovetnost škodljivega organizma (ŠO) je jasno ugotovljena oziroma škodljivi organizem povzroča dosledne simptome in je prenosljiv;
  • ŠO je navzoč je na ozemlju Unije;
  • ni karantenski ŠO za Unijo ali ŠO, za katerega veljajo ukrepi Unije v zvezi s škodljivimi organizmi, ki niso uvrščeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo (30(1) člen Uredbe)
  • ŠO se prenaša predvsem prek specifičnih rastlin za saditev (točka 2 oddelka 4 Priloge I);
  • navzočnost ŠO na rastlinah za saditev ima glede na njihovo predvideno uporabo nesprejemljive gospodarske učinke (točka 3 oddelka 4 Priloge I);
  • za preprečevanje navzočnosti ŠO na zadevnih rastlinah za saditev so na voljo izvedljivi in učinkoviti ukrepi.

Škodljivci

Bolezni