Ne-kemične metode varstva rastlin

V okviru integriranega varstva rastlin je izjemno pomembna uporaba nekemičnih metod varstva rastlin in FFS z nizkim tveganjem. Metode lahko razvrstimo na:

Biotično varstvo je pomemben del IVR, pri katerem za zatiranje škodljivcev uporabljamo koristne organizme, med katere sodijo živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji oziroma njihovi produkti ter drugi organizmi, ki se lahko razmnožujejo sami. V skladu s Pravilnikom za biotično varstvo rastlin se prednostno uporabljajo vrste s seznama domorodnih vrst organizmov, od katerih je večina na voljo tudi v obliki komercialnih proizvodov. Opise in uporabo tovrstnih sredstev v jagodičevju podajamo v dokumentu: Praktične smernice pri uporabi biotičnih metod varstva rastlin in FFS na osnovi mikroorganizmov v jagodah in ameriških borovnicah.

Predstavljene so tudi Praktične smernice za uporabo komercialnih biotičnih pripravkov in FFS na podlagi mikroorganizmov v pridelavi jagod za zatiranje navadne pršice.

V sklop nekemičnih metod varstva rastlin sodijo tehnološki ukrepi za varstvo rastlin ter uporaba FFS z majhnim tveganjem brez uporabe biopesticidov na osnovi: