Novice

Konec aprila in v začetku maja 2021 so na poskusnih ploskvah potekale zaključne aktivnosti v okviru delovnega paketa 5. Rastline topolistne kislice (Rumex obtusifolius), ki smo jih v prejšnjih letih poskusa biotičnega zatiranja inokulirali z jajčeci steklokrilca Pyropteron chrysidiforme, smo izkopali, ovrednotili njihovo velikost in ocenili poškodovanost koreninskega sistema zaradi delovanja ličink, ki se zavrtajo  vanj.

 

15.9.2020 se je na posestvu Infrastrukturnega centa Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije odvil dogodek Dan koruze, kjer so bile med drugim predstavljene aktivnosti v okviru delovnega paketa 4.

Več v prispevku: https://www.youtube.com/watch?v=XuVjUA8T5u0

Na lokacijah Ajdovščina in Murska Sobota smo tudi v letu 2019 izvajali dejavnosti na poskusu, kjer preizkušamo metodo biotičnega zatiranja kislice z žuželko Pyropteron chrysidiforme.

Konec junija in v začetku julija 2019 smo opravili ponovno inokulacijo rastlin, vključenih v poskus. Inokulirali smo 175 rastlin na lokacijo, del teh je bil namenjen oceni uspešnosti postopka v istem letu.

V prvi polovici oktobra 2019 smo na vsaki poskusni ploskvi izkopali 25 rastlin, ki smo jih poleti inokulirali z jajčeci žuželke, in so bile namenjene poizvedbi o uspešnosti razvoja žuželke v tem letu. Lokacijo rastline smo poiskali s pomočjo GPS koordinat, zabeleženih ob inokulaciji. Kasneje smo na izkopanih rastlinah opravili oceno poškodovanosti koreninskega sistema in ocenili uspešnost inokulacije.

25. 9. in 2. 10. 2018 smo nadaljevali začrtane aktivnosti na travnikih, kjer preizkušamo metodo biotičnega zatiranja kislice z žuželko Pyropteron chrysidiforme Esper.

Na vsaki poskusni ploskvi smo izkopali 25 rastlin, ki smo jih poleti inokulirali z jajčeci žuželke, in so bile namenjene proizvedbi o uspešnosti razvoja žuželke v tem letu. Lokacijo rastline smo poiskali s pomočjo GPS koordinat, zabeleženih ob inokulaciji.

Kasneje smo v koreninskem sistemu vsake rastline prešteli število ličink ter ocenili razsežnost poškodbe.

12. in 21. junija 2018 smo v sodelovanju s švicarskimi partnerji pričeli s terenskimi aktivnostmi v zvezi z biotičnim zatiranjem kislice (Rumex spp.), ki je del delovnega paketa 5. V dveh regijah z značilnimi mikroklimatskimi pogoji, v Vipavski dolini (mediteransko podnebje) in Prekmurju (celinsko podnebje), smo izbrali dva travnika z visoko populacijo topolistne kislice. Na vsaki lokaciji smo izbrali 275 rastlin, ki smo jih označili z GPS koordinatami. Del rastlin smo inokulirali z jajčeci domorodne žuželke Pyropteron chrysidiforme Esper, katere ličinke obžirajo korenine kislice. V vsako od 225 rastlin smo zapičili zobotrebec, na katerega smo predhodno prilepili 30 jajčec P. chrysidiforme. Kasneje v letu nameravamo del rastlin izkopati in preveriti uspešnost razvoja žuželke v koreninah kislice.

Poskus se bo zaključil po treh letih, ko bomo izkopali rastline, ki so preživele, in tako ocenili uspešnost metode zatiranja.

23. novembra 2017 so se udeleženci iz Nizozemske, Danske, Združenega kraljestva, Francije, Slovenije, Italije in Španije v Wageningenu (Nizozemska) udeležili prvega sestanka delovne skupine, osredotočene na poizvedbo dojemanja koncepta integriranega varstva pred pleveli (IVP) s strani končnih uporabnikov, na ovire pri sprejemanju novega znanja in dejavnike odločanja.

V vsaki od teh držav so bili izvedeni intervjuji s strokovnjaki s poznavanjem IVP da bi se kasnejše raziskovalne aktivnosti, prav tako pa tudi postopke odločanja približale potrebam kmetov,  s tem pa bi se omogočila tudi večja uporaba  strategij in taktik IVP.

Foto-WP1_wageningen

Med 7. In 9. junijem 2017 je potekal začetni (t.i. kick-off) sestanek projekta IWMPraise v mestu Roskilde na Danskem, v organizaciji Aarchus University.

Uvodni del sestanka je bil namenjen predstavitvi partnerjev konzorcija iz 8 sodelujočih držav, saj je za večino veljalo, da v preteklosti še niso sodelovali. Predstavljene so bile organizacije in njihova vloga pri projektu in posameznih delovnih paketih.

Kasneje se je sestanek odvijal ločeno po delovnih paketih. V okviru teh sestankov smo se sodelujoči v paketih dogovarjali o načinih izvajanja začrtanih aktivnosti znotraj paketov, o časovnemu razporedu dogajanja ter o možnostih in načinih poročanja o rezultatih paketov.

Zadnji sklop sestankov je bil namenjen predstavitvi pričakovanj in zahtev o poteku ter financiranju projekta s strani predstavnikov vodilnega partnerja, Aarchus University in predstavnikov financerja projekta, Evropske unije.