Entomopatogene ogorčice vrste Heterorhabditis bacteriophora (Poinar)

Kazalo: Entomopatogene ogorčice vrste Heterorhabditis bacteriophora (Poinar)

Melita Theuerschuh, januar 2024

Uvod

V Sloveniji se za namen biotičnega varstva rastlin lahko uporablja le tiste organizme, ki so na seznamu domorodnih organizmov. Vrsta Heterorhabditis bacteriophora (Poinar) ima status domorodnega organizma od leta 2009. Gre za zelo slabo stabilno vrsto, saj je njena življenjska doba v pripravkih zelo kratka, po nanosu pa ohranja aktivnost le nekaj dni. Živi v sožitju z bakterijo Photorhabdus luminescens. Učinkovitost delovanja ogorčic je slabša, če temperatura tal pade pod 20°C. Ogorčice iščejo svoje žrtve aktivno. To so zlasti gosenice in ličinke hroščev; zelo učinkovito parazitirajo rilčkarje (Curculionidae).

Ogorčice vrste H. bacteriophora so bile v Evropi do sedaj potrjene v Bolgariji, na Češkem, v Franciji, Nemčiji, na Madžarskem, v Italiji, Moldaviji, na Poljskem, Portugalskem, v Španiji, Švici in Sloveniji.

Opis in bionomija

Odrasle ogorčice so dolge okoli 588 μm in široke 23 μm. Infektivne ličinke (edini stadij, ki je sposoben parazitiranja; IL) merijo v dolžino od 512 do 671 μm in v širino od 18 do 31 μm.

V razvojnem krogu EPN se pojavijo stadiji: jajčece, ličinka, ki se navadno štirikrat levi, in odrasel osebek. Le infektivne ličinke (ličinke tretje larvalne stopnje (L3) prvega rodu EPN) so prosto živeče v tleh, dobro prilagojene na dolgotrajnejše pomanjkanje hrane in lahko napadejo gostitelje ter povzročijo okužbo.

Infektivne ličinke EPN vstopijo v gostitelja prek naravnih odprtin (dihalne odprtine, ustni aparat, zadnjična odprtina) oziroma prek kutikule. V hemolimfi gostitelja nato ogorčice sprostijo zanje značilne simbiontske bakterije, ki prispevajo k oslabitvi obrambnega mehanizma gostitelja. Gostitelj v približno dveh dneh po vstopu infektivnih ličink pogine. V gostitelju poteka dvojni razvojni krog, ogorčic in bakterij. Ogorčice prvega rodu preidejo v drugi rod. Po štirikratni levitvi ličink in obdobju odraslega stadija ogorčice preidejo v tretji rod, ki uspeva v gostitelju toliko časa, dokler ima na voljo hrano, nato zapustijo nerazgrajene dele trupel in se vrnejo v tla.

Vsi predstavniki rodu Heterorhabditis so v svojem prvem rodu dvospolniki, infektivne ličinke pa v srednjem črevesu nosijo simbiontsko bakterijo iz rodu Photorhabdus. V ugodnih razmerah IL zapustijo gostitelja v času od 12 do 14 dni po parazitiranju. Ogorčice za svoj razvoj nujno potrebujejo prisotnost gostitelja (žuželk), zunaj njega lahko preživijo le kratek čas, nato pa poginejo.

Vpliv zunanjih dejavnikov na preživetje EPN

Na preživetje EPN imajo poleg biotičnih dejavnikov (npr. prisotnost gostiteljev) velik vpliv tudi zunanji abiotični dejavniki, kot so temperatura, vlaga, UV-svetloba. Vpliv temperature je odvisen predvsem od vrste EPN. Najustreznejša temperatura za veliko večino vrst, ki so komercialno pomembne, je 20–30 °C, takrat je učinek njihovega napada največji. Z višanjem temperature se metabolna aktivnost ogorčic povečuje, kar vodi v porabo njihovih rezerv ter posledično v krajšo življenjsko dobo. Pri nižjih temperaturah so ličinke slabo mobilne (30–40 °C), postanejo neaktivne. Temperatura, višja od 32 °C, ima negativni učinek na razmnoževanje ter preživetje ličink. Med pomembne dejavnike prištevamo tudi UV-sevanje, saj lahko zelo kratka izpostavitev (do nekaj minut) povzroči smrt ličinke. Prav tako je za preživetje EPN zelo pomembna vlaga, ki jo potrebujejo za premikanje in iskanje gostiteljev. Dokazano je, da lahko EPN preživijo v suhih tleh največ 3 tedne, medtem ko na površju tal preživijo le nekaj ur.

Uporaba v biotičnem varstvu

Kombiniranje EPN in FFS prinese večji uspeh v integriranem varstvu rastlin, poleg tega pa je njihova uporaba tudi bolj ekonomična. Npr.: če nanašamo EPN skupaj s herbicidi ali fungicidi, tako hkrati obvladujemo plevele, povzročitelje bolezni in rastlinske škodljivce. Pripravke na osnovi EPN lahko uporabljamo za zatiranje škodljivcev v rastlinjakih vse leto, na prostem pa začnemo z uporabo šele takrat, ko je temperatura višja od 12 °C. Zelo pomembna dejavnika pri nanašanju EPN na talno površino ali na rastlino sta predvsem svetloba in vlaga. EPN so občutljive na UV-sevanje ter na sušo, zato mora biti nanos opravljen v oblačnem vremenu, zvečer ali po dežju. EPN nanašamo na vlažno površino tal, ki jo moramo v vlažnem stanju vzdrževati še 14 dni po aplikaciji.

Za nanos EPN na rastline se lahko uporablja opremo, ki je namenjena za škropljenje s FFS, gnojenje ali namakanje. Infektivne ličinke lahko prehajajo preko šob, razpršilcev ali kapljačev, katerih premer znaša vsaj 100 µm. Pri aplikaciji z navadno škropilno tehniko (škropilnice in pršilniki) pazimo, da ogorčic ne izpostavimo prevelikemu tlaku (nad 1,5 bara), da jih ne poškodujemo. Z ustrezno tehniko nanosa in uporabo sredstva v ustreznem razvojnem stadiju škodljivca lahko z uporabo EPN dosežemo primerljivo učinkovitost, kot z uporabo insekticidov.

Aktualen seznam komercialnih proizvodov za biotično varstvo rastlin in podjetij z dovoljenjem za trženje teh proizvodov v Sloveniji se nahaja na povezavi: https://www.gov.si/teme/bioticno-varstvo-rastlin/ (gov.si -> Domov -> Področja -> Kmetijstvo, gozdarstvo in hrana -> Varstvo rastlin -> Zdravje rastlin -> Biotično varstvo rastlin -> Seznam organizmov in tržnih proizvodov za biotično varstvo rastlin)

Viri

Strajnar P., Štrukelj M., Širca S. 2019. Entomopatogene ogorčice (EPN) kot biotični agensi. V: Razinger Jaka (ur.). Zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin. str. 104-114

Štrukelj M. 2009. Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti slovenskih ras entomopatogenih ogorčic (Rhabditida) za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus [L.], Coleoptera, Chrysomelidae): diplomsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. 38 str.