Opazovanje in napovedovanje

Redno pregledovanje posevkov in nasadov ter spremljanje pojava, razvoja in širjenja škodljivih organizmov (ŠO) spada med ključne elemente IVR. Pridobivanje informacij o zdravstvenem stanju kmetijskih rastlin in razvoju ŠO poteka z neposrednim opazovanjem na terenu ter s pomočjo informacij javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

Ta ima nalogo, da z upoštevanjem vseh okoliščin in dejavnikov, ki vplivajo na razvoj ŠO, predvidi, ali grozi nevarnost gojenim rastlinam ter ali so potrebni varstveni ukrepi in kdaj. V okviru prognoze pridelovalce obvešča o nevarnostih in jih usmerja k primernim varstvenim ukrepom za obvladovanje bolezni in škodljivcev rastlin.

V Sloveniji deluje pet regionalnih centrov prognostične službe, ki skrbijo za obveščanje kmetijskih pridelovalcev na svojih območjih: Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Kmetijsko gozdarski zavodi Maribor, Novi Gorica in Novo mesto.

Pri pripravi opozoril so v pomoč izračuni in opozorila napovednih modelov, ki na podlagi informacij o ŠO in stanju gostiteljskih rastlin ter meteoroloških podatkov napovedujejo možnost okužb in razvoj škodljivcev. Vremenske razmere so eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na pojav in širjenje nekaterih bolezni in škodljivcev. Centri za potrebe prognostične dejavnosti vzdržujejo tudi mrežo agrometeoroloških postaj.

Slika: Območne enote javne službe zdravstvenega varstva rastlin in lokacije agrometeoroloških postaj.

Slika: Agrometeorološka postaja

Za namene prognoze se uporablja različne pripomočke za spremljanje škodljivih organizmov, od različnih oblik vab in feromonskih pasti do novejših tehnik daljinskega spremljanja. Poleg spremljanja ŠO na terenu in vremenskih razmer so pri napovedovanju v pomoč tudi izračuni in opozorila nekaterih napovednih modelov.

Več o javni službi zdravstvenega varstva rastlin si lahko preberete tudi na uradih straneh Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Opozorila in napotki za varstvo rastlin na posameznih območjih ter podatki s posameznih agrometeoroloških postaj so pridelovalcem na voljo na Agrometeorološkem portalu.

Slika: Vaba``Trapview`` za daljinsko spremljanje škodljivcev.

Slika: Feromonska vaba za spremljanje jabolčnega zavijača.

Slika: Rumena lepljiva plošča za spremljanje ameriškega škržatka v vinogradu.

Slika: Uporaba brezpilotnih letalnikov (dronov) za zgodnje zaznavanje bolezni rastlin.