Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi za EU (NNŠO) so opredeljeni v 36. členu Uredbe o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (z dne 26. oktobra 2016).

NNŠO so škodljivi organizmi, za katere velja prepoved vnosa in premikov na rastlinah za saditev (37. člen uredbe) in kateri izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • taksonomska istovetnost škodljivega organizma (ŠO) je jasno ugotovljena oziroma škodljivi organizem povzroča dosledne simptome in je prenosljiv;
  • ŠO je navzoč je na ozemlju Unije;
  • ni karantenski ŠO za Unijo ali ŠO, za katerega veljajo ukrepi Unije v zvezi s škodljivimi organizmi, ki niso uvrščeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo (30(1) člen Uredbe)
  • ŠO se prenaša predvsem prek specifičnih rastlin za saditev (točka 2 oddelka 4 Priloge I);
  • navzočnost ŠO na rastlinah za saditev ima glede na njihovo predvideno uporabo nesprejemljive gospodarske učinke (točka 3 oddelka 4 Priloge I);
  • za preprečevanje navzočnosti ŠO na zadevnih rastlinah za saditev so na voljo izvedljivi in učinkoviti ukrepi

NNŠO so razvrščeni v Prilogo IV Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2072, vključno s pragovi (tolerancami) njihove prisotnosti na določenih rastlinah za saditev (ne nujno na vseh gostiteljskih rastlinah za nek škodljiv organizem), ki so še sprejemljivi za posamezne kategorije rastlin za saditev.

Za doseganje predpisanih pragov so za nekatere NNŠO predpisani ukrepi:

  • v Prilogi V Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2072 (Ukrepi za  preprečevanje  navzočnosti   nadzorovanih  ne-karantenskih škodljivih  organizmov  na  določenih rastlinah za saditev) in
  • za sadne rastline v Prilogi 3 Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 67/16, 18/20 in 67/20)
  • za trto v Prilogi 1 Pravilnika o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (Uradni list RS, 101/20).

Zgoraj navedene Priloge Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2072 so dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/teme/trgovanje-z-rastlinami-znotraj-eu/.

Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja in Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte sta dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/teme/pridelava-in-trzenje-semenskega-materiala-trte-sadnih-rastlin-hmelja-in-okrasnih-rastlin/.

Bakterije

Ime ŠORastline za saditev (rod)
Navadna bakterijska pegavost fižola
Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn - Rak koreninskega vratu Cydonia, Malus, Pyrus, Prunus, Juglans, Vaccinium
Candidatus Liberibacter solanacearum - Candidatus liberibacter solanacearum – bolezen zebrastega čipsa Solanum
Candidatus phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier - Obrobna listna kloroza jagod Fragaria
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis - Bakterijski rak paradižnika Solanum
Erwinia amylovora (Burill) Winslow et al. - Hrušev ožig Cydonia, Malus, Pyrus, Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Eriobotrya, Mespilus, Photinia, Pyracantha, Sorbus
Pseudomonas avellanae Janse et al. - Bakterijski rak in propadanje evropske leske Corylus
Pseudomonas savastanoi - Oljčni rak Olea
Pseudomonas syringae - Bakterijski ožig koščičarjev
Pseudomonas syringae pv. actinidiae - Bakterijski ožig aktinidije Actinidia
Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie - Bakterijski ožig koščičarjev Prunus
Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie - Bakterijski rak koščičarjev Prunus
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall - Bakterijski ožig koščičarjev Cydonia, Malus, Pyrus, Prunus
Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson - Bakterijski rak koščičarjev Prunus
Rhodococcus fascians Tilford - Rhodococcus fascians Rubus
Xanthomonas arboricola pv. corylina - Bakterijski ožig leske Corylus
Xanthomonas arboricola pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. - Orehova črna listna pegavost Juglans
Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. - Bakterijska pegavost koščičarjev Prunus
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. - Navadna bakterijska pegavost fižola Phaseolus
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. - Bakterijska pegavost plodov paradižnika in paprike Capsicum, Solanum
Xanthomonas fragariae Kennedy & King - Oglata listna pegavost jagod Fragaria
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. - Navadna bakterijska pegavost fižola Phaseolus
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. - Bakterijska pegavost plodov paradižnika in paprike Capsicum, Solanum
Xanthomonas perforans Jones et al. - Bakterijska pegavost plodov paradižnika in paprike Capsicum, Solanum
Xanthomonas spp. - Bakterijska pegavost plodov paradižnika in paprike Capsicum, Solanum
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. - Bakterijska pegavost plodov paradižnika in paprike Capsicum, Solanum
Xylophilus ampelinus Willems et al. - Bakterijski ožig vinske trte Vitis

Glive in oomicete

Ime ŠORastline za saditev (rod)
Armillariella mellea (Vahl) Kummer - Bela trohnoba korenin Corylus, Ficus, Juglans, Cydonia, Malus
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar - Sadna listna svetlikavost Juglans, Malus, Cydonia, Pyrus
Colletotrichum acutatum - Črna pegavost jagod Fragaria
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr - Kostanjev rak Castanea
Diaporthe strumella (Fries) Fuckel - Odmiranje vej ribeza Ribes
Diaporthe vaccinii Shear - Sušenje vej in poganjkov borovnic Vaccinium
Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin - Bulavost borovnic Vaccinium
Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk - Grenka sadna gniloba Cydonia, Malus, Pyrus
Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck - Odmiranje stebel borovnic Vaccinium
Helicobasidium brebissonii (DESMAZIERES) DONK - Vijoličasta morilka korenin Asparagus
Neofabraea alba Desmazières - Ožig jablanovih vej Cydonia, Malus, Pyrus
Neofabraea malicorticis Jakson - Grenka gniloba jabolk Cydonia, Malus, Pyrus
Neonectria ditissima (Tul. & c. Tul.) Samuels & Rossman - Jablanov rak Cydonia, Malus, Pyrus
Peronospora rubi Berk. - Robidova plesen Rubus
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt - Usnjata gniloba plodov in gniloba rizomov jagode Fragaria
Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt. - Gniloba koreninskega vratu Cydonia, Malus, Pyrus, Fragaria, Juglans, Prunus
Phytophthora cambivora (Petri) Buisman - Črnilovka kostanja Castanea
Phytophthora cinnamomi - Koreninska gniloba borovnic Castanea
Phytophthora fragariae C .J. Hickman - Jagodna rdeča koreninska gniloba Fragaria
Phytophthora ramorum Werres & Man in't Veld - Fitoftorna sušica vejic Camellia, Fraxinus, Larix, Quercus, Rhododendron, Viburnum, Castanea, Pseudotsuga, Vaccinium
Phytophthora spp. - Odmiranje malin zaradi koreninske gnilobe Rubus
Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. & De Toni - Sončnična plesen Helianthus
Podosphaera aphanis [Wallr.] U. Braun & S. Takam. - Pepelasta plesen jagode Fragaria
Podosphaera mors-uvae in Microsphaera grossulariae - Ameriška in evropska kosmuljeva pepelovka Ribes
Puccinia horiana Hennings - Bela krizantemina rja Chrysanthemum
Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen - Črna gniloba na koreninah jagod  Fragaria
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary - Bela gniloba
Stromatinia cepivora Berk. - Bela gniloba čebulnic Allium
Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk sin. Rhizoctonia solani Kühn - Bela noga krompirja Solanum
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold - Verticilijska uvelost Corylus, Cydonia, Malus, Pyrus
Verticillium dahliae Kleb. - Verticilijska uvelost Corylus, Cydonia, Malus, Pyrus, Fragaria, Olea, Pistacia, Prunus, Cynara, Humulus
Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R. M. Davis & K. V. Subbarao - Verticilijska uvelost Humulus

Ogorčice

Ime ŠORastline za saditev (rod)
Aphelenchoides besseyi Christie - Aphelenchoides besseyi Oryza, Fragaria
Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie - Aphelenchoides fragariae Fragaria
Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer - Aphelenchoides ritzemabosi Fragaria, Ribes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev - Stebelne ogorčice Medicago, Allium, Camassia, Chionodoxa, Crocus, Galanthus, Hyacinthus, Muscari, Narcissus, Ornithogalum, Puschkinia, Scilla, Sternbergia, Tulipa, Fragaria, Ribes
Heterodera fici Kirjanova - Heterodera fici Ficus
Longidorus attenuatus Hooper - Longidorus attenuatus Fragaria, Rubus, Prunus
Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger - Longidorus elongatus Fragaria, Ribes, Rubus, Prunus
Longidorus macrosoma Hooper - Longidorus macrosoma Fragaria, Ribes, Rubus, Prunus
Meloidogyne arenaria Chitwood - Meloidogyne arenaria Ficus, Olea, Prunus
Meloidogyne hapla Chitwood - Meloidogyne hapla Cydonia, Malus, Pyrus, Fragaria
Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood - Meloidogyne incognita Ficus, Olea, Prunus
Meloidogyne javanica Chitwood - Meloidogyne javanica Cydonia, Malus, Pyracantha, Ficus, Olea, Prunus
Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven - Pratylenchus penetrans Cydonia, Malus, Pyrus, Ficus, Pistacia, Prunus
Pratylenchus vulnus Allen & Jensen - Pratylenchus vulnus Citrus, Fortunella, Poncirus, Cydonia, Malus, Pyrus, Ficus, Fragaria, Olea, Pistacia, Prunus
Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne - Xiphinema diversicaudatum Fragaria, Ribes, Rubus, Juglans, Olea, Prunus
Xiphinema index (Thorne & Allen) - Virusonosne ogorčice Xiphinema index Pistacia

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Ime ŠORastline za saditev (rod)
Apple chlorotic leaf spot virus - Virus klorotične pegavosti listov jablane Cydonia, Malus, Pyrus, Prunus
Apple mosaic virus - Virus mozaika jablane Corylus, Malus, Prunus, Rubus
Apple mosaic virus - Virus mozaika jablane (na leski) Corylus
Apple scar skin viroid - Apple scar skin viroid Malus
Apple stem-grooving virus - Virus jamičavosti debla jablane Cydonia, Malus, Pyrus
Apple stem-pitting virus - Virus razbrazdanja debla jablane Cydonia, Malus, Pyrus
Apricot latent virus - Latentni virus marelice Prunus
Arabis mosaic virus - ArMV - Virus mozaika repnjaka Vitis, Fragaria, Ribes, Rubus, Olea, Prunus
Black raspberry necrosis virus - Virus nekroze črnega malinjaka Rubus
Blackcurrant reversion virus – BRV - Virus atavizma črnega grozdičja Ribes
Blueberry mosaic associated virus - BiMaV - Blueberry mosaic associated virus Vaccinium
Blueberry red ringspot virus - Virus rdeče obročkaste pegavosti borovnice Vaccinium
Blueberry scorch virus - Virus osmojenosti borovnice Vaccinium
Blueberry shock virus - Virus nenadnega odziva borovnice Vaccinium
Blueberry shoestring virus - Virus trakavosti listov borovnice Vaccinium
Bolezen apple flat limb - Bolezen apple flat limb Malus
Bolezen apple rubbery wood - Bolezen apple rubbery wood Cydonia, Malus, Pyrus
Candidatus Phytoplasma asteris - Candidatus Phytoplasma asteris Fragaria, Vaccinium
Candidatus Phytoplasma fragariae - Candidatus Phytoplasma fragariae Fragaria
Candidatus Phytoplasma mali - Metličavost jablan Malus
Candidatus Phytoplasma pruni - Candidatus Phytoplasma pruni Fragaria, Vaccinium
Candidatus Phytoplasma prunorum - Leptonekroza koščičarjev Prunus
Candidatus Phytoplasma pyri - Odmiranje hrušk Pyrus
Candidatus Phytoplasma rubi - Candidatus Phytoplasma rubi Rubus
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. - Candidatus Phytoplasma solani Vitis, Fragaria, Vaccinium, Lavandula
Cherry green ring mottle virus - Virus zelene obročkavosti in lisavosti češnje Prunus
Cherry leaf roll virus - Virus zvijanja listov češnje Juglans, Olea, Prunus
Cherry mottle leaf virus - CMLV - Virus lisavosti listov češnje Prunus
Cherry necrotic rusty mottle virus - Virus nekroze in rjaste lisavosti češnje Prunus
Chrysanthemum stunt viroid - Chrysanthemum stunt viroid Argyranthemum, Chrysanthemum
Citrus bark cracking viroid - Viroid razpokanosti skorje agrumov Humulus
Fig mosaic disease - FMD - Bolezen fig mosaic Ficus
Fitoplazma Clover phyllody - Fitoplazma Clover phyllody Fragaria
Fitoplazma Cranberry false blossom - Fitoplazma Cranberry false blossom Vaccinium
Fitoplazma strawberry multiplier disease - Fitoplazma strawberry multiplier disease Fragaria
Gooseberry vein banding associated virus - GVBaV - Z združevanjem žil kosmulje povezani virus Ribes
Grapevine fanleaf virus - Virus pahljačavosti listov vinske trte Vitis
Grapevine fleck virus -GFkV - Virus marmoriranosti vinske trte Vitis
Grapevine leafroll associated virus 1 - Z zvijanjem listov vinske trte povezani virus 1 Vitis
Grapevine leafroll associated virus 1, -3- GLRaV-1, GLRaV-3 - Z zvijanjem listov vinske trte povezani virus 1 in 3
Grapevine leafroll associated virus 3 - Z zvijanjem listov vinske trte povezani virus 3 Vitis
Impatiens necrotic spot tospovirus - INSV - Virus nekrotične pegavosti vodenke Begonia, Impatiens
Leek yellow stripe virus - Virus rumene črtavosti pora Allium
Little cherry virus 1 - Virus 1 majhnih češenj Prunus
Little cherry virus 2 - Virus 2 majhnih češenj Prunus
Myrobalan latent ringspot virus - Latentni virus obročkaste pegavosti mirobalane Prunus
Olive leaf yellowing associated virus - Z rumenenjem listov oljke povezani virus Olea
Olive vein yellowing associated virus - Z rumenenjem žil oljke povezani virus Olea
Olive yellow mottling and decline associated virus - Olive yellow mottling and decline associated virus Olea
Onion yellow dwarf virus - Virus rumenenja in pritlikavosti čebule Allium
Peach latent mosaic viroid - Peach latent mosaic viroid Prunus
Pepino mosaic virus - Virus mozaika pepina Solanum
Plum pox virus - Virus šarke Prunus
Potato spindle tuber viroid - Viroid vretenatosti krompirjevih gomoljev Capsicum, Solanum
Prune dwarf virus - PDV - Virus pritlikavosti slive Prunus
Prunus necrotic ringspot virus - Virus nekrotične obročkaste pegavosti breskve Prunus
Raspberry bushy dwarf virus - Virus grmičavosti in pritlikavosti malinjaka Rubus
Raspberry leaf mottle virus - Virus lisavosti listov malinjaka Rubus
Raspberry ringspot virus - Virus obročkaste pegavosti malinjaka Fragaria, Ribes, Rubus, Prunus
Raspberry vein chlorosis virus - Virus kloroze žil malinjaka Rubus
Raspberry yellow spot - Raspberry yellow spot Rubus
Rubus yellow net virus - Virus rumene mrežavosti robide Rubus
Strawberry crinkle virus - Virus nagubanosti vrtnega rdečega jagodnjaka Fragaria
Strawberry latent ringspot virus - Latentni virus obročkaste pegavosti vrtnega rdečega jagodnjaka Fragaria, Ribes, Rubus, Olea, Prunus
Strawberry mild yellow edge virus - Virus blagega rumenenja robov vrtnega rdečega jagodnjaka Fragaria
Strawberry mottle virus - Virus lisavosti vrtnega rdečega jagodnjaka Fragaria
Strawberry vein banding virus - Virus združevanja žil vrtnega rdečega jagodnjaka Fragaria
Tomato black ring virus - Virus črne obročkavosti paradižnika Fragaria, Rubus
Tomato spotted wilt tospovirus - ToSWV - Virus pegavosti in uvelosti paradižnika Capsicum, Solanum, Lactuca
Tomato yellow leaf curl virus - Virus rumenenja in kodravosti listov paradižnika Solanum

Žuželke in pršice

Ime ŠORastline za saditev (rod)
Acanthoscelides obtectus Say - Fižolar Phaseolus
Aculops fuchsiae Keifer - Fuksijina pršica šiškarica Fuchsia
Bruchus pisoum L. - Grahar Pisum
Cecidophyopsis ribis Westwood - Ribezova brstna pršica Ribes
Ceroplastes rusci Linnaeus - Smokvin kapar  Ficus
Chaetosiphon fragaefolii Cockerell - Bela jagodova uš Fragaria
Dasineura tetensi Rübsaamen - Ribezova hržica Ribes
Epidiaspis leperii (Signoret) - Rdeči hrušev kapar Juglans
Eriosoma lanigerum (Hausmann) - Krvava uš Cydonia, Malus, Pyrus
Phytonemus pallidus Banks - Jagodova pršica Fragaria
Phytoptus avellanae Nal. - Leskova brstna pršica Corylus
Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti - Murvov kapar Juglans, Prunus, Ribes
Psylla spp. Geoffroy - Bolšice Cydonia, Malus, Pyrus
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) - Ameriški kapar Juglans, Prunus, Ribes
Tetranychus urticae Koch - Navadna pršica Ribes
Viteus vitifoliae Fitch - Trtna uš Vitis