Fitoplazma Clover phyllody

Fitoplazma Clover phyllody

Barbara Grubar, februar 2022

Uvod

Fitoplazmo Clover phyllody uvrščamo v razred Mollicutes in v družino Acholeplasmataceae. Glavne gostiteljske rastline te fitoplazme so jagodnjak (Fragaria sp.), spomladanska vetrnica (Anemone coronaria), zlatica (Ranunculus sp.), plazeča detelja (Trifolium repens) in cinija (Zinnia elegans).

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Fitoplazma Clover phyllody je prisotna na vseh celinah, z izjemo južne Amerike. V Sloveniji še ni bila zaznana.

Bolezenska znamenja

Bolezenska znamenja se kažejo kot virescenca – zelena pigmentacija na delih rastline, ki običajno niso zeleni, in kot upočasnjena rast. Rastline, pri katerih pride do okužb s fitoplazmo Clover phyllody imajo lahko nenavadno oblikovane cvetove, plodove in liste. Listi se pogosto začnejo zvijati in imajo nenavadno obliko. Rastline so pritlikave, zmanjšana je rodnost, hitreje propadejo. Fitoplazma vpliva na zmanjšano proizvodnjo jagod in kalitev semen. Eksperimentalno so pokazali, da so različni kultivarji različno dovzetni za okužbo ter, da je pojav simptomov izrazitejši pri toplejših (250C) kot hladnejših (pod 180C) temperaturnih pogojih.

Slika 1: Nenavadno oblikovani, zbiti listi (foto: A. Bertaccini)

Slika 2: Zeleni, nezreli plodovi (foto: A. Bertaccini)

Način prenosa

Fitoplazmo Clover phyllody prenašajo mali škržatki.

Varstvo

Priporoča se, da se na območju, kjer je fitoplazma  potrjena, odstrani rastline, ki so okužene. Pomembni načini varstva so ničelna toleranca na prisotnost patogena v razmnoževalnem materialu, spremljanje pojava vektorjev prenosa in po potrebi zatiranje s sredstvi, ki so za ta namen registrirana.

Viri

CABI datasheet. 2021. Clover phyllody phytoplasma (phyllody of clover). https://www.cabi.org/isc/datasheet/14189 (dostopano: februar 2022)

CABI Plantwise Knowledge Bank https://www.plantwise.org/knowledgebank/datasheet/14189#SymptomsSection (dostopano: februar 2022)

EPPO Global database, Clover Phyllody Phytoplasma (https://gd.eppo.int/taxon/PHYP03) (dostopano: februar 2022)