Fitofarmacevtska sredstva

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) so pripravki, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov pred škodljivci, povzročitelji bolezni in plevelom. Njihove učinkovine vsebujejo snovi, ki imajo lahko nevarne lastnosti in jih je treba zaradi varovanja zdravja ljudi in okolja pred dajanjem v promet oceniti in določiti njihovo sprejemljivo uporabo. Postopkom ocenjevanja učinkovin in pripravkov pravimo registracija.

Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev

Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev vodi Uprava za varno hrano, veterino in varstvo rastlin, Sektor za fitofarmacevtska sredstva. Na njeni internetni strani so na voljo številne informacije o FFS – od upravnih postopkov za registracijo FFS do priporočil varne rabe FFS.

Preučevanje izbire FFS

Pri IVR mora biti uporaba FFS na ekonomsko in ekološko upravičeni ravni, s ciljem zmanjšanja tveganja za zdravje ljudi in okolje. Cilj je zmanjšanje porabe FFS in njihova strokovno upravičena uporaba, ki naj temelji na izboljšanju tehnoloških postopkov pridelave gojenih rastlin ter nadomeščanje okolju in uporabniku manj primernih FFS s pripravki, ki predstavljajo manjše tveganje.

Z namenom ohranjanja oziroma povečanja biotske raznovrstnosti, ohranjanja naravnih virov in izboljšanja kemijskega in okoljskega stanja podzemnih in površinskih vod smo pristopili k izdelavi baze FFS, v okviru katere želimo na podlagi najpomembnejših toksikoloških in  ekotoksikoloških kriterijev razvrstili FFS ter jih nato prednostno priporočati v okviru napovedovanja ukrepov za varstvo rastlin. Najprej smo pričeli z izbiro parametrov ter izdelavo baze najpomembnejših podatkov o herbicidih za zatiranje plevelov, ki kot skupina FFS praviloma najbolj vplivajo na morebitno onesnaževanje vodnih virov. Na podlagi lastnosti FFS, okoljskih dejavnikov, agrotehničnih ukrepov vezanih na uporabo posameznih FFS ter podatkov razpoložljivih monitoringov glede ostankov posameznih FFS, smo izdelali oceno tveganja za posamezne aktivne snovi oziroma FFS. Na podlagi rezultatov bomo poskušali okoljsko manj primerna FFS tudi v prihodnje v čim večji meri nadomestiti z okolju prijaznejšimi oziroma poskušati uporabo FFS nadomestiti z nekemijskimi ukrepi.

Pomebnejše lastnosti aktivnih snovi so zbrane v bazi, ki je rezultat projekta FOOTPRINT.

Aplikacija FFS

Pravilna aplikacija FFS odločilno vpliva na učinkovitost delovanja uporabljenega FFS, hkrati pa zmanjša tveganja za okolje.  Aplikaciji FFS se posveča pozornost tudi v pripravi smernic IVR.  Več o tehniki nanašanja FFS…