Karantenski škodljivi organizmi

Karantenski škodljivi organizmi (ŠO) rastlin so bolezni in škodljivci gojenih ter samoniklih rastlin, ki v Evropski uniji niso navzoči ali pa so omejeno navzoči in predstavljajo posebno tveganje na območju Evropske unije. To so večinoma tujerodni organizmi, ki so ob vnosu v novo okolje praviloma zelo invazivni in lahko povzročijo poleg velikih negativnih gospodarskih učinkov na kmetijsko pridelavo in gozdarstvo tudi resne negativne vplive na naravo in biotsko raznovrstnost, za družbo pa imajo lahko hude socialne posledice.

Seznami oziroma vrste karantenskih ŠO za Evropsko unijo so določeni s predpisi Evropske unije in zanje velja obvezno izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja na območju Evropske unije. V Sloveniji so pod stalnim uradnim nadzorom Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pri pridelavi rastlin, ob uvozu rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ter njihovih premikih po Sloveniji. Na spletni strani UVHVVR najdete informacije o aktualnih seznamih in opisih posameznih karantenskih ŠO ter postopkih za preprečevanje in omejevanje njihovega širjenja.