Načini varstva rastlin

Obvladovanje škodljivih organizmov pri integriranem varstvu rastlin (IVR) temelji na kombinaciji biotičnih, obdelovalno gojitvenih, fizikalnih, biotehničnih in kemijskih načinov varstva rastlin, z namenom izboljšanja ekonomičnosti pridelave in zmanjševanja tveganj za zdravje ljudi, živali in okolja. Ti postopki so združeni v neposrednih (direktnih) ukrepih in posrednih (preventivnih), ki jih izvajamo v okviru tehnologije pridelave gojenih rastlin.

Preventivni ukrepi zmanjšujejo tveganje za pojav škodljivih organizmov ali preprečujejo stik med njimi in gostiteljsko rastlino. Z njimi vplivamo na razmere v okolju in jih spreminjamo tako, da so ugodne za rast rastlin in manj ugodne za naselitev, preživetje, razvoj ali razmnoževanje povzročiteljev bolezni, škodljivcev in plevelov.  V smernicah varstva za posamezne skupine gojenih rastlin so opisani nekateri specifični ukrepi, ki jih je poleg načel dobre kmetijske prakse in osnovnih tehnoloških ukrepov potrebno upoštevati pri pridelavi različnih vrst gojenih rastlin.

Odločitev za neposredno ukrepanje proti škodljivim organizmom sprejemamo na podlagi spremljanja pojava, razvoja in širjenja škodljivih organizmov. Pridobivanje informacij o zdravstvenem stanju kmetijskih rastlin in razvoju škodljivih organizmov poteka z neposrednim opazovanjem na terenu ter informacijah opazovalno-napovedovalne službe za varstvo rastlin.

Izbor ustreznega, v določenem času in prostoru najbolj učinkovitega ukrepa IVR temelji na terensko zbranih podatkov se ob upoštevanju vremenskih razmer in lastnosti škodljivega organizma. Neposredni ukrepi  zajemajo vse razpoložljive metode za preprečevanje njihovega razvoja s poudarkom na nekemičnih metodah varstva rastlin.

Biotično varstvo je pomemben del integriranega varstva rastlin, ki temelji na privabljanju in spodbujanju razmnoževanja ali vnosu koristnih organizmov, ki s svojim načinom življenja pripomorejo k uravnavanju populacije škodljivih organizmov.

Pri integriranem varstvu rastlin je uporaba fitofarmacevtskih sredstev predvidena kot skrajen ukrep za preprečevanje razvoja škodljivih organizmov in omejena le na raven, ki je nujno potrebna za zagotavljanje ustreznega zdravja rastlin.

Več o osnovnih postopkih IVR in različnih načinih obvladovanja škodljivih organizmov si lahko obširneje preberete v publikaciji Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev.