Biotično varstvo

Biotično varstvo je pomemben del IVR, pri katerem uporabljamo znanje o odnosih med vrstami in z izbranimi koristnimi organizmi zmanjšujemo populacije škodljivih organizmov (ŠO) in jih ohranjamo pod pragom gospodarske škode. Cilj biotičnega varstva je, da drugi organizmi vplivajo na škodljivce ali povzročitelje bolezni tako, da jih uničijo ali ovirajo njihov razvoj.  

KORISTNI ORGANIZMI 

Organizme, ki s svojim načinom življenja človeku koristijo pri obvladovanju ŠO, imenujemo koristni organizmi (razširjen je tudi izraz naravni sovražniki). Njihova glavna lastnost je, da zatirajo rastlinske  škodljivce ali povzročitelje bolezni, se na njih ali v njih oziroma v njihovi bližini razvijajo in jih tako uničujejo. Ljudem in gojenim rastlinam praviloma niso nevarni. Gre za žive organizme, ki se lahko sami razmnožujejo (izjema so ‘koristni’ virusi), vključno s tistimi, ki so pakirani ali formulirani kot komercialni proizvodi. Mednje sodijo živi naravni sovražniki, antagonisti ali kompetitorji oziroma njihovi produkti ter drugi organizmi, ki se lahko razmnožujejo sami. 

Zaradi lažjega pregleda jih združujemo v skupine različnih taksonomskih nivojev:

Več informacij o koristnih organizmih in praktičnih primerih njihove uporabe za biotično varstvo rastlin najdete tudi v monografiji Zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin.

ZAKONODAJA

Pri biotičnem varstvu je ena bistvenih omejitev, da smemo uporabljati le koristne organizme, za katere je dokazano, da v okolju ne morejo povzročiti škode z vplivom na neciljne organizme. V skladu s Pravilnikom o biotičnem varstvu rastlin, ki ureja pogoje za vnos, gojenje, trženje in uporabo makrobiotičnih oz. živalskih koristnih organizmov (žuželk, pršic in ogorčic), se prednostno uporabljajo vrste s seznama domorodnih vrst organizmov, od katerih je večina na voljo tudi v obliki komercialnih proizvodov. 

Vnos in uporabo mikroorganizmov (mikrobiotičnih agensov) t.j. gliv, bakterij in virusov, ureja zakonodaja s področja fitofarmacevtskih sredstev, torej za registracijo in uporabo sredstev na osnovi mikroorganizmov veljajo enaki zakonodajni predpisi kot za kemična FFS.