Virus mozaika jablane (na leski)

Apple mosaic virus, ApMV

Mojca Viršček Marn; september 2020

Uvod

Virus mozaika jablane spada v rod Ilarvirus, družina Bromoviridae.

Virus je je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev VHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

ApMV lahko okuži preko 65 vrst iz 19 družin in je razširjen po vsem svetu. Izmed sadnih vrst poleg leske okužuje tudi jablano, hruško, breskev, marelico, slivo, češnjo in višnjo, mandelj, lesko, jagodo, rdeči ribez, malino in črno malino (R. occidentalis), ciboro (P. insititia), črni trn (P. spinosa), mirabolano (P. cerasifera ) in rašeljiko (P. mahaleb). O okužbah z ApMV na leski poročajo predvsem v Evropi in v Turčiji.

Bolezenska znamenja

Okužbe z ApMV so pogosto latentne, torej brez znamenj značilnih za virusno okužbo. Ne glede na to lahko povzroči okužba z ApMV izgubo pridelka celo do 42%. Znamenja okužbe z ApMV pri leski so klorotični ali rumeni obroči, črtasti vzorci in mozaiki, ki so pogosto navzoči le na posameznih vejah ali delu grma. Pojavijo se spomladi na mladih listih in nato zbledijo.

Slika 1: Znamenja okužbe z ApMV na listih leske (foto: D. Jevremović, Institut za voćarstvo Čačak)

Slika 2: Znamenja okužbe z ApMV na listih leske (foto: D. Jevremović, Institut za voćarstvo Čačak)

Slika 3: Znamenja okužbe z ApMV na listih leske (foto: D. Jevremović, Institut za voćarstvo Čačak)

Načini prenosa in varstvo

ApMV se v naravi prenaša z vegetativnim razmnoževanjem in morda tudi s stikom korenin, zato sta pridelava in uporaba brezvirusnega sadilnega materiala najpomembnejša ukrepa za preprečevanje širjenja škod zaradi okužbe z ApMV. Pri leski so poročali tudi o prenosu preko semen.

Viri

Aramburu J., Rovira M. 1995. Effects of apple mosaic virus (ApMV) on the growth and yield of ‘Negret’ hazelnut. Acta Horticulturae 386: 565-568.

Cieślińska M., Valasevich N. 2016. Characterization of Apple mosaic virus isolates detected in hazelnut in Poland. Journal of Plant Diseases and Protection 123: 187-192.

Desvignes J.C. 1999. Virus diseases of fruit trees. CTIFL, Paris, 202 str.

International Commitee on Taxonomy of Viruses 2012. Virus Taxonomy: classification and nomenclature of viruses: Ninth Report of the International Commitee on Taxonomy of Viruses. King A. M. Q., Adams M. J., Carstens E. B., Lefkowitz E. J. (ur.), Elsevier Academic Press, Sad Diego, 1327 str.

Grimová L., Winkowska L., Konrady M., Ryšánek P. 2016. Apple mosaic virus. Phytopathologia Mediterranea 55 (1): 1–19.