Virus osmojenosti borovnice

Blueberry scorch virus – BlScV

Aljoša Beber, januar 2022

Uvod

Bolezen, ki jo povzroča virus osmojenosti borovnice (BlScV) je bila leta 1970 odkrita v ZDA. Da je povzročitelj virus, je bilo ugotovljeno 10 let kasneje prav tako v  ZDA. Okužuje ameriške borovnice, na katerih povzroča pridelovalcem v ZDA znatno ekonomsko škodo na nekaterih sortah.  Poleg ameriških borovnic virus okužuje še nekatere njene divje sorodnike (brusnice).  Virus spada v rod Carlavirus in družino Betaflexiviridae.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Danes je prisoten v nekaterih zvenih državah v Ameriki in v Kanadi, v Evropi je bil do sedaj potrjen v Italiji, na Nizozemskem, v Švici, Veliki Britaniji in na Poljskem.

Bolezenska znamenja

Razvoj bolezenskih znamenj je odvisen od različice virusa in sorte. Prvi dve leti po okužbi je virus v latentni obliki, nato pa se začnejo pojavljati bolezenska znamenja. Po latentnem obdobju so znaki okužbe vidni vsako leto. Na rodnih poganjkih se sušijo cvetovi in listi. Cvetovi se začnejo sušiti tik pred odpiranjem, porjavijo in kasneje posivijo. Bolezenska znamenja se najprej razvijejo na posameznih rodnih poganjkih, z leti pa po celotnem grmu. Okužba spominja na poškodbe zaradi pozebe in na okužbo s katero izmed gliv iz rodu Botrytis. Rodni poganjki občutljivih rastlin lahko odmrejo 4-10 cm od vrha poganjka. Na okuženih rastlinah sorte Bluecrop so listi nekoliko svetlejše barve kot pri zdravih rastlinah.

Slika 1: Posušeni cvetovi na rodnem poganjku. Bolezenska znamenja spominjajo na poškodbe zaradi pozebe in na okužbo s katero izmed gliv iz rodu Botrytis (avtor slike: C. Teasdale, ES Cropconsult; objavljeno z dovoljenjem avtorja)

Slika 2: Posušeni listi in cvetovi na rodnem poganjku (avtor slike: C. Teasdale, ES Cropconsult; obvjavljeno z dovoljenjem avtorja)

Slika 3: Okužen grm borovnice izstopa med zdravimi grmi. Zaradi posušenih cvetov in listov deluje rastlina, kot da je odmrla. (avtor slike: C. Teasdale, ES Cropconsult; objavljeno z dovoljenjem avtorja)

Slika 4: Rastlina v kasnejši fazi rasti ponovno požene liste in sčasoma zgleda zdrava. Plodovi se ne razvijejo ponovno. (avtor slike: C. Teasdale, ES Cropconsult; objavljeno z dovoljenjem avtorja)

Načini prenosa

Virus BlScV v naravi prenašata dve vrsti listnih uši. Illinoia pepperi v Evropi še ni prisotna, Ericaphis fimbriata pa je bila v Evropi opisana pod drugimi imeni. Nobeden izmed prenašalcev še ni bil potrjen v Sloveniji. Virus je možno mehansko prenesti na nekatere testne rastline. Najpomembnejši način prenosa virus na daljše razdalje je z uporabo okuženega sadilnega materiala.

Varstvo

Uporaba zdravega in certificiranega sadilnega materiala je najpomembnejša oblika varstva in preprečitve širjenja virusa. Ob odkritju okužbe v nasadu je priporočeno takšno rastlino odstraniti iz nasada in jo uničiti. Med leti lahko prihaja do razlik v izražanju bolezenskih znamenj, zato je pomembno, da se v vsakem primeru ravnamo po priporočilih in ob zaznavi okužbe ravnamo odgovorno. Priporočljivo je izbrati odpornejše sorte.

Viri

https://www.cabi.org/ISC/datasheet/9389 (dostopano: 10. 1. 2022)

Bristow P. R., Martin R. R., Windom G E. 2000. Transmission, field spread, cultivar response and impact on yield in highbush blueberry infected with blueberry scorch virus. Phytopathology 90(5): 474-479

Polashock J. J., HIllman B. I. 2017. Scorch. V: Polashock J. J., Caruso F. L., Averill A. L., Schilder A. C., (ur.) Compendium of blueberry, cranberry and lingonberry diseases and pests. The American phytopathological society, St. paul, Minnesota: 70-72