Ameriški kapar

Quadraspidiotus perniciosus [Comstock], pripor. ime Comstockaspis perniciosa [Comstock]

Primož Žigon, junij 2022

Uvod

Kaparji so pogosti škodljivci lesnatih rastlin. Ameriški kapar je najpomembnejša škodljiva vrsta kaparja v Sloveniji. Napada več kot 150 različnih rastlinskih vrst, med njimi številne sadne vrste, predvsem jablane in hruške. Pojavlja se tudi na breskvah, slivah,  vinski trti in različnih okrasnih drevesnih vrstah. Ob prvem pojavu škodljivca je bil škodljivec vrsto let uvrščen na karantensko listo škodljivih organizmov, saj je bil ob množičnejšem pojavu vzrok propadanja številnih nasadov. Danes je ameriški kapar splošno razširjen in ga je potrebno v intenzivni sadjarski pridelavi pogosto zatirati.

Škodljivec je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO) na razmnoževalnem materialu in sadikah oreha Juglans regia L., koščičarjev Prunus sp. in sadnih vrst iz rodu Rubus sp. (Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Poškodbe

Ličinke in odrasli osebki ameriškega kaparja se hranijo s sesanjem rastlinskih sokov in tako oslabijo rastlino, povzročijo razbarvanje listov, deformacije vej ter njihovo odmiranje. Na vejah in deblu se kambij pod lubjem značilno temno vijolično obarva, huje napadani poganjki se hitreje starajo, lubje na deblu razpoka. Pri dolgotrajnem močnem napadu se drevesa izčrpavajo in posušijo. Občutljive so predvsem sadike in drevesa cepljena na šibkih podlagah. Škodljivec poškoduje tudi plodove, predvsem jabolka in hruške, na katerih so zaradi sesanja vidni rdečkasti obročki. Napadeni plodovi so za potrošnika manj privlačni in zato netržni.

Slika 1: Vijolično razbarvan les na poganjku jablane (foto arhiv KIS)

Slika 2: Ščitki ameriškega kaparja na plodu jablane (foto arhiv KIS)

Opis in bionomija

Za kaparje značilen spolni dimorfizem, zato se tudi samci in samice ameriškega kaparja morfološko precej razlikujejo ter imajo drugačen razvojni krog. Telo samic je okroglaste oblike premera okrog 2 mm in prekrito s ščitkom svetlo sive barve. Odrasli samci so krilati in se z vetrom raznašajo na večje razdalje ter oplojujejo samice. Te ležejo gibljive žive ličinke, ki se naglo razlezejo po drevesu dokler se v nekaj urah po izleganju ne prisesajo na stalno mesto. Sčasoma se pokrijejo z belim voščenim ščitkom, ki kasneje posivi. Ličinke se v obdobju razvoja dvakrat levijo. V tretjem razvojnem stadiju se ličinke samcev in samic med seboj že lahko loči. Ličinke samic so ščitaste oblike, ličinke samcev so elipsaste oblike in se na koncu svojega razvoja zabubijo.

Škodljivec prezimi v fazi ličinke 2. razvojnega stadija (faza črnega ščitka), ki so prisesane na lubju in spomladi nadaljujejo s svojim razvojem. Do sredine maja se razvijejo odrasli osebki. Gibljive ličinke prvega rodu se množičneje izlegajo v začetku junija. Škodljivec pri nas večinoma razvije dva rodova letno. Obdobje izleganja ličink se lahko raztegne v obdobju nekaj tednov, zato v praksi prihaja do prekrivanja rodov. Ličinke drugega rodu se izlegajo konec junija do sredine julija in se razvijajo do konca avgusta. Izjemoma se v letih z višjimi povprečnimi temperaturami lahko pojavi še tretji rod ličink, ki se množičneje izlegajo v septembru.

Slika 3: Ličinke ameriškega kaparja na poganjkih (foto arhiv KIS)

Varstvo

Preventivni ukrepi

 Pri izbiri sadik smo pozorni na poškodbe in prisotnost ličink ali odraslih samic ameriškega kaparja. Za preprečitev prerazmnožitve populacije škodljivca v nasadu je pomembno pravočasno odkrivanje njegove prisotnosti. V času zimske rezi in kasneje spomladi na vejah in deblu lahko opazimo prezimile osebke v obliki črnega ščitka. Močneje napadene veje izrežemo in odstranimo iz nasada. V primeru, da je napad škodljivca omejen na posamezne veje, lahko ščitke z njih odstranimo tudi ročno s pomočjo krpe ali krtače.

Nekemično zatiranje

Kaparje omejuje več naravnih sovražnikov, med njimi nekaterih vrst polonic in parazitskih osic. Osico vrste Encarsia pernicosi so večkrat tudi ciljno vnašali v nasade z namenom biotičnega zatiranja ameriškega kaparja. Vrsta je tako kot drugi naravni sovražni občutljiva na insekticide, ki jih uporabljamo za zatiranje drugih škodljivcev, kar je med drugim vzrok, da ti pogosto ne uspejo omejevati populacije škodljivca pod pragom gospodarske škode.

 Kemično zatiranje

V primeru, da ob zimskem pregledu vej opazimo prezimile ličinke kaparja, v času brstenja uporabimo pripravke na osnovi rastlinskih in mineralnih olj. Prag zatiranja je presežen, če najdemo kaparje na več kot 2-3 % preglednih poganjkov. Oljni pripravki imajo fizikalno delovanje na ličinke in povzročijo njihovo zadušitev, učinkoviti pa so tudi za zatiranje prezimitvenih stadijev drugih vrst škodljivcev, npr. jajčec listnih uši in rdeče sadne pršice. Pri manjšem napadu poškropimo samo posamezna drevesa, drugače pa ves nasad. Za večjo učinkovitost oljnih pripravkov te nanašamo ob večji količini vode, s čimer zagotovimo dobro omočenost površine dreves. Škropimo v oblačnem vremenu pri visoki relativni zračni vlagi. Pred cvetenjem lahko uporabimo insekticid na osnovi piriproksifena. Škropljenje z ostalimi registriranimi insekticidi (fenoksikarb, spirotetramat) opravimo v času izleganja ličnik prve generacije, ko se te najbolj občutljive na insekticide. Prisotnost gibljivih ličinke najlažje ugotovimo, če pred izleganjem del napadenih poganjkov oblepimo z lepilnim trakom, na katerega se nato prilepijo ličinke. Delno stransko delovanje na kaparja imajo tudi pripravki iz skupine neonikotinoidov, ki jih sicer kasneje v sezoni uporabljamo za zatiranje jabolčnega zavijača.

Uporabljeni viri

Bajec D. 2016. Bionomija ameriškega kaparja (Diaspidiotus perniciosus [Comstock]) v nasadih žlahtne jablane (Malus domestica Borgh) jugovzhodne Slovenije. Magistrsko delo. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo: 84 str.

Matko B., Mešl M., Miklavc J., Munda A., Ferlež Rus A., Bajec D., 2018. Varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci.

http://www.kmetzav-mb.si/PRIPOROCILA%20ZA%20VARSTVO%20JABLAN%202019.pdf (oktober, 2019)

Štampar F., Lešnik M., Veberič R., Solar A., Koron D., Usenik V., Hudina M., Osterc G. 2005. Sadjarstvo. Ljubljana, Kmečki glas: 416 str.

Vrabl S., 1999. Posebna entomologija: škodljivci in koristne vrste na sadnem drevju in vinski trti. Maribor, Fakulteta za kmetijstvo, 172 str.