Latentni virus obročkaste pegavosti vrtnega rdečega jagodnjaka

Kazalo: Latentni virus obročkaste pegavosti vrtnega rdečega jagodnjaka

Strawberry latent ringspot virus – SLRSV

Aljoša Beber, marec 2021

Povzročitelj in njegova razširjenost

SLRSV je znotraj družine Secoviridae neuvrščen virus. Sorodstveno  je najbližje predstavnikom rodu Sadwavirus. Iz Evrope, kjer je precej razširjen, se je razširil še na ostale kontinente. Okužuje okoli 130 divjih in gojenih rastlinskih vrst eno- in dvokaličnic, med katerimi so nekatere gospodarsko zelo pomembne. Okužuje maline, jagode, robide, več vrst iz rodu Prunus, oljko, okrasne rastline (Lilium spp, Narcissus spp, Rosa spp) in nekatere drevesne vrste (divji kostanj, trdoleska, navadna robinija).

Odkrili so ga na Škotskem leta 1964 na divjih in gojenih predstavnikih družine Roseceae. Virus je prisoten v več evropskih državah, o njem poročajo iz določenih zveznih držav ZDA in Kanade, iz nekaterih afriških in azijskih držav ter iz Nove Zelandije. V Sloveniji virus zaenkrat še ni prisoten.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Pojav bolezenskih znakov na rastlini je odvisen od rastlinske vrste in sorte. Pri nekaterih rastlinah se pojavijo močnejši bolezenski znaki kot so listna pegavost, rumenenje listnih žil in zakrnelost. V večini primerov se bolezenska znamenja izražajo šibkeje ali pa se virus pojavlja v latentni obliki. SLRSV naj bi na občutljivih sortah oljke povzročal deformacije listov, plodov in koščic. Na občutljivih sortah malin se pojavi listna pegavost, rumenenje listnih žil, rastline slabo obrodijo, v najslabšem primeri pride do popolnega izpada pridelka. Na odpornih sortah se virus pojavlja v latentni obliki. Na občutljivih sortah jagod se bolezenska znamenja kažejo kot lisasti listi, močnejši pojav bolezni se pojavi v kombinaciji okužb z drugimi virusi. V večini primerov se na jagodah SLRSV pojavlja v latentni obliki.

Slika 1: Bolezenska znamenja na listih robid sorte Loch Ness (avtor slike: James Hutton Institute; objavljeno z dovoljenjem avtorja)

Slika 2: Bolezenska znamenja na listih maline sorte Malling Promise (avtor slike: James Hutton Institute; objavljeno z dovoljenjem avtorja

Način prenosa

Virus na kratke razdalje prenaša ogorčica Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky, 1927), ki je prav tako prenašatelj virusa ArMV, s katerim se SLRSV pogosto pojavlja v mešanih okužbah. X. diversicaudatum ima širok spekter gostiteljskih rastlin, med katerimi mnoge okužuje tudi virus SLRSV.

Mehanski prenos virusa SLRSV je bil uspešen na 126 rastlinskih vrst iz 27 različnih družin. Prenos s semenom je mogoč pri malinah, meti in zeleni, vendar ta način prenosa ne  predstavlja večje nevarnosti pri širitvi virusa. Prenos s cepljenjem je bil uspešen na oljkah. Najpomembnejši način prenosa na daljše razdalje je vegetativno razmnoževanje okuženega materiala.

Varstvo

Uporaba zdravega sadilnega materiala z rastlinskim potnim listom je glavni način varstva in preprečitve širjenja virusa SLRSV. Pred saditvijo nove kulture, ki je gostitelj tako ogorčice kot virusa, je smiselno narediti analizo zemlje na prisotnost ogorčice X. diversicaudatum. V primeru, da odkrijemo okužbo na eni izmed gostiteljskih rastlin, je priporočeno takšno rastlino odstraniti in uničiti.

Viri

CABI: https://www.cabi.org/isc/datasheet/52200 (dostopano: marec, 2021)

ICTV: http://www.ictvonline.org/virustaxonomy.asp (natisnjeno: 18. 3. 2021)

Dullemans A. M., Botermans M., de Kock M. J. D., de Krom C. E., van der Lee T. A. J., Roenhorst J. W., Stulemeijer I. J. E., Verbeek M., Wstenberg M., van der Vlugt R. A. A. 2020. Creation of a new genus in the family Secoviridae substantiated by sequence variation of newly identified strawberry latent ringspot virus isolates. Archives of virology, 165 (10): 21-31

Lister R. M. 1964. Strawberry latent ringspot: a new nematode-borne virus. Annals of applied biology, 54 (2): 167-176

Marte M., Gadani F. 1986. Strawberry latent ringspot virus associated with a new disease of olive in Central Italy. Plant disease, 70 (2): 171-172

Mathioudakis M. M., Saponari M., Hasiów-Jaroszewska B., Elbeaino T., Koubouris G. 2020. Detection of viruses in olive cultivars in Greece, using a rapid and effective RNA extraction method, for certification of virus-tested propagation material. Phytopathologia Mediterranea, 59 (1): 203-211