Virus zvijanja listov češnje

Cherry leaf roll virus, CLRV

Mojca Viršček Marn; september 2020

Povzročitelj in njegova razširjenost

Virus zvijanja listov češnje spada v rod Nepovirus, poddružina Comovirinae, družina Secoviridae. Okužuje številne sadna, gozdna in okrasna drevesa pa tudi zeljnate rastline in je razširjen po vsem svetu.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Vrsta in izrazitost bolezenskih znamenj sta odvisni od gostiteljske rastline, različka virusa in razmer okolja. S CLRV okužene oljke večinoma ne kažejo bolezenskih znamenj, lahko se pojavijo rumene pege   oz. rumenenje listov ter razne deformacije listov in vej, odpadanje listov in neenakomerno dozorevanje plodov.  Na češnjah se lahko pojavi zvijanje in kloroza listov. Včasih so  listne žile grobe in belkaste, delno tudi odebeljene in na odebeljenih mestih rumeno zelene. Na spodnji strani takih listov se lahko pojavijo temno zelene packe. Cvetni pleclji in internodiji se skrajšajo, rast dreves je močno oslabljena. Zorenje se lahkjo zakasni, plodovi pa so številni in manjši. Listje lahko prezgodaj odpada. Če so drevesa okužena še z virusom nekrotične obročkaste pegavosti breskve (Prunus necrotic leaf spot virus, PNRSV) in/ali virusom pritlikavosti slive (Prune dwarf virus, PDV), so znamenja okužbe bistveno močneje izražena.

 Bolezenska znamenja na orehu se pojavijo, če navadni oreh (Juglans regia L.) cepimo na druge vrste oz. križance iz rodu Juglans. Celice na cepljenem mestu zaradi hipersenzitivne reakcije odmirajo in počrnijo, kar povzroči odpadanje listja, slabšo rast dreves in odmiranje poganjkov ter lahko vodi v propad dreves. Bolezenska znamenja so lahko vidna tudi na listih kot deformacije in/ali klorotični ali rumeni obroči, šare ali packe

Slike 1 - 3: Znamenja okužbe s CLRV na 10 let starih drevesih sorte ‘Chandler’ cepljene na hibridno podlago ‘Paradox’ v intenzivnem orehovem nasadu CLRV (foto: Alessandra Belisario, CREA – Research Centre for Plant Protection and Certification (CREA-DC), Rim, Italija)

Slika 4: Nekroze na cepljenem mestu oreha okuženega s CLRV (foto: John M. Mircetich v okviru University of California Statewide IPM Program, objavljeno z dovoljenje lastnika avtorskih pravic Regents of the University of California)

Načini prenosa

CLRV nima prenašalcev, prenaša pa se z vegetativnim razmnoževanje, vključno s cepljenjem ter pri nekaterih gostiteljskih rastlinah, med katere dokazano spadata tudi oreh in češnja, tudi s semenom in cvetnim prahom.

Varstvo

Z virusi okuženih dreves ne moremo ozdraviti. Za preprečevanje vnosa in širjenja okužbe s CLRV izbiramo kakovosten in zdrav sadilni material in odstranjujemo okužena drevesa in sadike.

Viri

CABI 2020. Invasive Species Compendium. Datasheet report for Cherry leaf roll virus (walnut ringspot). https://www.cabi.org/isc/datasheet/16077#tosymptomsOrSigns (dostopano v avgustu 2020)

Desvignes J.C. 1999. Virus diseases of fruit trees. CTIFL, Paris, 202 str.

Godena S., Faggioli F., Luigi M., Saponari M., Loconsole G., Vončina D., Đermić E. 2016. Incidence of viruses on autochthonous and introduced olive varieties in Croatian Istria detected by three diagnostic techniques. Journal of Plant Pathology 98 (3), 657-660.

International Commitee on Taxonomy of Viruses (2012) Virus Taxonomy. (Ur.:King A.M.Q., Adams M.J., Carstens E.B., Lefkowitz E.J. ) Elsevier Academic Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, London, New York, Oxford, Paris, Sad Diego, San Francisco. Singapore, Sydney, Tokio. 1-1327.

Subcommitee on Plant Health Diagnostics. 2018. National diagnostic protocol for Cherry leaf roll virus (cherry and walnut strains) – NDP 10 V2. https://www.plantbiosecuritydiagnostics.net.au/app/uploads/2018/11/NDP-10-Cherry-leaf-roll-virus-cherry-and-walnut-strains-V2.pdf (dostopano v avgustu 2020)

Tóbiás I. 1995. Comparison of Cherry leaf roll virus isolates occuring in walnut trees. Acta Horticulturae 386: 574-577.

Woo E. N. Y., Clover G. R. G., Pearson M. N. 2012. First report of Cherry leaf roll virus (CLRV) in Malus domestica. Australasian Plant Disease Notes 7: 151–156.