Candidatus Phytoplasma pruni

Candidatus Phytoplasma pruni

Barbara Grubar, september 2021

Povzročitelj in razširjenost

Fitoplazme so rastlinsko patogene bakterije, ki jih uvrščamo v razred Mollikutes. Preživijo in razmnožujejo se v rastlinskem floemu in hemolimfi žuželk.

Bolezen je razširjena v Severni Ameriki in delu Južne Amerike.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Gostiteljske rastline

Breskve (Prunus Persica) so glavni gostitelj omenjene fitoplazme. Bolezen se pojavlja tudi na češnjah (Prunus avium in P. cerasus), japonski češnji (Prunus salicina), grenki češnji (P.emarginata), virginski sljivi (P.virginiana) in celo mandljevecu (P.dulcis syn. P.amygdalas)

Bolezenska znamenja

Prvi simptomi okužbe breskve s fitoplazmo so rumeno-oranžne pike in zvijanje listov. Kmalu zatem celotno drevo postane klorotično, listi mu odpadejo. Mlada drevesa lahko odmrejo 1-3 leta po pojavu prvih simptomov. Okužena starejša drevesa lahko preživijo več let, vendar obrodijo malo ali nič. Pri češnjah je intenzivnost bolezenskih znamenj odvisna od podlage.

Slika 1: Rumeno-oranžne pike ob robu lista in zvijanje listov na breskvi (foto: F.Dosba, INRA, Bordeaux FR)

Način prenosa

Patogen se lahko širi po celem svetu pri transportu okuženega sadilnega materiala in z ušmi.

Varstvo

  • Odstranitev obolelih dreves, zlasti češenj, ki vsebujejo veliko večje koncentracije patogena kot breskve.
  • Zatiranje prenašalcev (uši) v kolikor je to mogoče.
  • Testiranje matičnih rastlin na prisotnost fitoplazem.
  • V primeru sajenja novih sadik je priporočljivo, da se sadi le sadike, ki izhajajo iz preverjeno neokuženih matičnih rastlin.
  • Saditev odpornejših sort.

Uporabljeni viri

EPPO Global database, Candidatus phytoplasma pruni (https://gd.eppo.int/taxon/PHYPPN/documents)

Davis E.R., Zhao Y., Dally L.E., Lee Ing-Ming, Jomantiene R., Douglas M.S.; »Candidstus Phytoplasma pruni«, a novel taxon assosiated with X-disease of stone fruits, Prunus spp.:multilocus characterization based on 16S r RNA, secY, and ribosomal protein genes; International Journal of Systematic and Evolutionary Mocrobiology (2013), 63, 766-776

Hadidi A., Barba M., Candresse T., Jelkmann W. 2011. Virus and Virus-Like Diseases of  Pome and stone Fruits; poglavje 44, str 243.