Oljčni rak

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al.

Matjaž Jančar, dr. Marko Devetak, Sara Hoblaj; januar 2023

Uvod

V slovenskem Primorju je manj pomembna bolezen, ki pa se pojavlja na sorti ‘Frantoio’.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani UVHVVR, na storitvi “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Ta bakterijska bolezen lahko prizadene vse rastlinske dele, predvsem pa se pojavlja na vejah in mladikah. Kaže se v obliki odebelitev (rakastih tvorb). Okužbe nastanejo zlasti na ranah različnega izvora kot so toča, pozeba, rez, veter ali na poškodbah, ki jih povzročajo škodljivci. Ugodni pogoji za razvoj bolezni so temperature med 25 in 30 ºC ter relativna zračna vlaga nad 80 %. Na rakaste novotvorbe se navadno naselijo tudi druge glive.

Slika 1: Oljkov rak (foto: Matjaž Jančar)

Varstvo

Nekemično varstvo

Bolezen se omejuje predvsem z izvajanjem preventivnih ukrepov.

Preventivni ukrepi za preprečevanje razvoja oljčnega raka:

  • izbira na bolezen odpornih sort (zelo odporna ‘Leccino’, zelo občutljiva je ‘Frantoio’)
  • izrezovanje in sežiganje okuženih vej
  • razkuževanje večjih pri rezi nastalih ran s fungicidno pasto ali cepilno smolo
  • razkuževanje orodja za rez z alkoholom in drugimi primernimi pripravki

Kemično varstvo

Zaviralno na razvoj bakterije delujejo bakrovi pripravki, ki se uporabljajo za zatiranje glivičnih bolezni.

Uporabljeni viri

Dokumentacija projekta Zoob – » Zmanjšanje onesnaževanja in ohranjanje biotske pestrosti v kmetijstvu s poudarkom na oljkarstvu«

Vesel V., Vrhovnik I., Jančar M., Bandelj D., Devetak M. in Baruca Arbeiter A. 2020. Oljka. Kmečki glas, Ljubljana. 216 str.