Virus grmičavosti in pritlikavosti malinjaka

Kazalo: Virus grmičavosti in pritlikavosti malinjaka

Raspberry bushy dwarf virus – RBDV

Neja Marolt, september 2016; posodobljeno Aljoša Beber, januar 2023

Uvod

Virus grmičavosti in pritlikavosti malinjaka (RBDV) okužuje tako gojene kot tudi divje vrste iz rodu Rubus. Najpomembnejši naravni gostitelji virusa so maline in robide, pri nas pa smo ga leta 2003 našliše na vinski trti. Nedavno je bil odkrit tudi na češnjiSpada v rod Idaeovirus in družino Bromoviridae.

Organizem je uvrščen na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin« (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-(https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-na-preverjanje-znanja-s-podrocja-zdravja-rastlin/).

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Razširjenost

Virus je razširjen na vseh kontinentih, predsvem na območjih kjer se maline pridelujejo v komercialne namene.

Bolezenska znamenja

Razvoj bolezenksih znamenj je odvisen od sorte, nekater so namreč odporne na okužbo z virusom RBDV. Na malinah in robidah se okužba z RBDV kaže kot rumenenje listov, slabša rast rastlin, prekomerna zgostitev poganjkov in deformacija plodov. Značilna bolezenska znamenja v obliki rumenenja listov lahko prekrijejo celotno listno ploskev. Pri občutljivih sortah so bolezenska znamenja značilna in razporejena po celotni rastlini. Značilno znamenje okužbe z RBDV naj bi bilo tudi drobljivost plodov, pri čemer so posamezne jagode v plodu neenakomerno velike in plodovi zato razpadajo. Drobljivost plodov pa je, poleg virusne okužbe, lahko tudi posledica drugih dejavnikov, npr. slabe oprašitve in oplodnje, vremena, mehanskih poškodb ali napada insektov.

Maline so pogosto okužene z več virusi istočasno. Za take, t.i. mešane okužbe pa je značilno, da so bolezenska znamenja pogosto še močneje izražena kot pri okužbah s posameznimi virusi. Enako velja tudi za virus RBDV, ki v mešanih okužbah povzroči predvsem močnejšo drbobljivost plodov in pritlikavo rast.

Slika 1: Značilno rumenenje listnih žil (foto: arhiv KIS)

Slika 2: Rumenenje listov maline ob okužbi z RBDV (foto: arhiv KIS)

Slika 3: Drobljivost plodov pri malinah (foto: arhiv KIS)

Način prenosa

RBDV na malinah se prenaša s cvetnim prahom in semenom, pri vinski trti pa je edini poznani način prenosa z okuženim sadilnim materialom. Okužba s cvetnim prahom je izredno hitra in učinkovita, okuži pa se tako oprašena rastlina, kot tudi rastline, ki zrastejo iz semena okuženih rastlin. Do pojava tipičnih bolezenskih znamenj lahko minejo dve do tri sezone.

RBDV na malinah se prenaša s cvetnim prahom in semenom, pri vinski trti pa je edini poznani način prenosa z okuženim sadilnim materialom. Okužba s cvetnim prahom predstavlja glavni način prenosa znotraj nasada, okuži pa se tako oprašena rastlina, kot tudi rastline, ki zrastejo iz semena okuženih rastlin. Občutljive sorte se okužijo preko semena z bližnje okužene rastline v roku 3 let. Odpornejše sorte lahko ostanejo neokužene tudi po 20 let. Domneva se, da je okužba s pelodom učinkovitejša v primeru, če je pelod z rastline, ki je hkrati okužena s katerim drugim virusom.

Varstvo

Z virusi okužene rastline ostanejo okužene do propada, zato so proti virusnim boleznim učinkoviti predvsem preventivni ukrepi. Med te sodi pri RBDV predvsem sajenje zdravih sadik in sajenje na RBDV odpornih sort. V primeru, da v nasadu odkrijemo okuženo rastlino, jo je priporočljivo odstrani iz nasada in jo uničiti.

Uporabljeni viri

Caglayan K., Gazel M., Roumi V., Lamovšek J., Beber A., Mavrič Pleško I. 2022. Sweet cherry, a new host of raspberry bushy dwarf virus. Journal of plant pathology, https://doi.org/10.1007/s42161-022-01257-1

Casper R., Ramsdell D., Stace-Smith R., Converse R. H. 1987. Virus diseases of small fruits. United States department of agriculture, Oregon: 277 str.

R. Martin. 2017. Raspberry Bushy Dwarf. V: Compendium of raspberry and blackberry diseases and insects. (2nd Ed.) Ellis M. A., Converse R. H., Williams R. N. Williamson B.(ur.). The American phytopathological society, St. Paul, Minnesota:87-89

Martin R. R., MacFarlane S., Sabanadzovic S., Quito D., Poudel B., Tzanetakis I. E. 2013. Viruses and virus diseases of Rubus. Plant disease/Vol. 97 No. 2: 168-182

The James Hutton institute. Raspberry bushy dwarf virus.

http://www.fruitdisease.co.uk/VirusResearchPage2.asp (september, 2016)

Vesković A. 2011. Genska raznolikost virusa razraščanja in pritlikavosti malin (RBDV). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije, diplomsko delo: 51 str.