Črna gniloba na koreninah jagod 

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen

Neja Marolt; oktober 2020

Uvod

Bolezen črna gniloba na koreninah jagod je posledica okužbe z večimi mikroorganizmi, med katerimi prevladuje talna gliva Rhizoctonia fragariae. V kompleksu povzročiteljic bolezni so še glive Pythium spp., Fusarium spp., Cylindrocarpon sp. in različne vrste nematod, npr. Pratylenchus penetrans. Z rizoktonijo okužen jagodnjak ima manjši vigor, manjše število živic in drobnejše plodove, koreninski pletež pa črni in gnije. Bolezen se lahko pojavi že v prvi rodnosti jagod, vendar se stanje poslabša v naslednji rodnosti, ko je lahko izpad pridelka tudi do 40 %.

Gliva je uvrščena na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve. Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Bolezenska znamenja

Okužene rastline so slabše rasti, imajo manjše število živic, listi jim rumenijo in se sušijo. Rastline gnojenju navkljub ne naredijo dodatne listne mase, tudi pridelki so manjši, saj rastline obrodijo drobnejše plodove. Koreninski sistem okuženega jagodnjaka zaostaja v rasti, korenine so precej stanjšane in črnijo v sredici. Manjše je tudi število lateralnih korenin, med tem ko so korenika in razvejane korenine zdravih rastlin bele barve, bujne in čvrste. Simptomi črne gnilobe na koreninah jagod so nekoliko podobni tistim, ki jih povzroča jagodna rdeča koreninska gniloba (Phytophthora fragariae), s to razliko da je sredica korenin pri slednji rdeče barve.

Slika 1: Zdrav koreninski splet jagodnjaka (levo) in s črno gnilobo na koreninah okuženi rastlini (desno) (foto: Leonor Leandro, Gloria Abad, Frank j. Louws, NSF Center for IPM)

Razvoj in širjenje bolezni

Gliva Rhizoctonia fragariae živi v tleh, kjer se lahko ohranja več let v obliki trdih struktur (sklerocijev) ali rjavega nitastega micelija na rastlinskih ostankih. Kadar so tla zadosti vlažna in je gostiteljska rastlina navzoča, koreninski izločki jagodnjaka spodbujajo kalitev glive. Hife se pritrdijo na povrhnjico korenin in neposredno vdrejo v sredico korenine. Od tod gliva črpa vsa potrebna hranila za svojo rast. Rhizoctonia lahko vstopi v notranjost korenine tudi skozi rane, ki so jih povzročili drugi mikroorganizmi, npr. nematoda Pratylenchus penetrans, zato viri pogosto navajajo črno gnilobo na koreninah jagod kot kompleks več povzročiteljev. Poleg ostalih talnih gliv in nematod k razvoju črne gnilobe na koreninah jagod vplivajo še abiotski stresni dejavniki, kot so neprimerna drenaža tal, suša, prekomerno namakanje, zmrzal in nepravilno gnojenje rastlin.

Varstvo

Pomembnejši preventivni ukrepi za obvladovanje črne gnilobe na koreninah jagod so:

  • Vsaj dvoletni kolobar, v katerega vključimo žita – le ta zavirajo rast gliv iz rodu Rhizoctonia. Če so poleg glive prisotne še ogorčice Pratylenchus penetrans, lahko v kolobar vključimo sudansko travo, biserno proso, srhkodlakavo rudbekijo ali žametnico, ki bistveno zmanjšajo populacijo ogorčic;
  • Sadimo zdrave, certificirane sadike, saj glivo največkrat prenesemo v nasad z okuženim rastlinskim materialom;
  • Poskrbimo za pravilno prehranjenost rastlin, predvsem z dušikom. Dušična gnojila v nitratni obliki (NO3) namreč povečujejo okužbo z Rhizoctonia fragariae, medtem ko jo amonijska oblika (NH4) zmanjšuje.

Kadar so okužbe z rizoktonijo v nasadu jagod tako močne, da noben od preventivnih ukrepov ne učinkuje, lahko zaplinimo tla z aktivno snovjo dazomet. Plin metil izotiocianat, ki pri tem nastaja, v tleh pomori večino živih organizmov, poleg talnih gliv še kaleče plevele, nematode in talne škodljivce.

Uporabljeni viri

EPPO Global Database. Rhizoctonia fragariae (RHIZFR). https://gd.eppo.int/taxon/RHIZFR/documents (oktober 2020)

Lamondia J.A. 2004. Strawberry black root rot. Advances in strawberry research 23: 10 str.