Načrt ukrepov za zatiranje bolezni zlate trsne rumenice za leto 2023

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila Načrt ukrepov za zlato trsno rumenico za letošnje leto. Ta podrobneje opredeljuje zlasti pregledovanje vinogradov, spremljanje ulova in zatiranje ameriškega škržatka z insekticidi ter način uničenja okuženih trt na razmejenih območjih zlate trsne rumenice. Dokument je dostopen na povezavi. Več informacij o Zlati trni rumenici najdete na spletni strani UVHVVR.