Malinov mozaik

Raspberry mosaic disease

Neja Marolt, september 2016

Uvod

Malinov mozaik je pogosto razširjena virusna bolezen malin, v katero so vpleteni trije virusi: virus rumene mrežavosti robide (Rubus yellow net virus), virus nekroze črnega malinjaka (Black raspberry necrosis virus), virus lisavosti listov malinjaka (Raspberry leaf mottle virus).

Organizmi so uvrščeni na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov (NNŠO; Izvedbena uredba Komisije EU 2019/2072, priloga IV), za katere veljajo posebne fitosanitarne zahteve (ničelna toleranca). Predpisani ukrepi za doseganje določene tolerance so na spletni strani storitev UVHVVR: “Prijava na preverjanje znanja s področja zdravja rastlin«. (https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/storitve-uprave-za-varno-hrano-veterinarstvo-in-varstvo-rastlin/)

Preglednica: Seznam NNŠO in zadevnih gostiteljskih rastlin

Širjenje in razvoj bolezni

Vse viruse kompleksa malinovega mozaika prenašajo listne uši iz rodu Amphorophora. V Severni Ameriki je glavni prenašalec A. agathonica, v Evropi pa A. idaei. Gre za monofagni vrsti uši, ki zaključita razvojni krog izključno s pomočjo rastlinskih vrst iz rodu Rubus. Uši v poletnih mesecih, ko razvijejo krilato obliko z izsesavanjem okuženega rastlinskega soka prenašajo okužbo po nasadu.

Malinov mozaik se lahko prenaša tudi z vegetativnim razmnoževanjem.

Slika 1: Virus nekroze črnih malin levo in kompleks malinovega mozaika desno (foto: USDA)

Slika 2: Močan napad listnih uši na malini (foto: arhiv KIS)

Varstvo

Preventivni ukrepi

Za obvladovanje malinovega mozaika je priporočljivo sajenje certificiranega brezvirusnega sadilnega materiala. Eden od ciljev žlahtnjenja je tudi odpornost na listne uši, kar posledično zmanjšuje možnosti širjenja bolezni v malinovih nasadih.

Kemično zatiranje

Za omejevanje prenosa virusa je priporočljivo zatiranje malinove uši. Trenutno imamo pri nas v malinah za zatiranje listnih uši registrirana sredstva na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana in olje navadne ogrščice.

Uporabljeni viri

Casper R., Ramsdell D., Stace-Smith R., Converse R. H. 1987. Virus diseases of small fruits. United States department of agriculture, Oregon: 277 str.

Cheong E. J., Jeon A. R., Kang J. W., Mock R., Kinard G., Li R. 2014 In vitro elimination of Black raspberry necrosis virus from black raspberry (Rubus occidentalis). Horticultural scienece 41(2): 95-99

Ellis M. A., Converse R. H., Williams R. N. Williamson B. 1991. Compendium of raspberry and blackberry diseases and insects. The American phytopathological society, Minnesota: 100 str.

Martin R. R., MacFarlane S., Sabanadzovic S., Quito D., Poudel B., Tzanetakis I. E. 2013. Viruses and virus diseases of Rubus. Plant disease/Vol. 97 No. 2: 168-182

Vrabl S. 1992. Bolezni in škodljivci jagodičja. ČZP Kmečki glas, Ljubljana: 98 str.