Projekt IWMPRAISE

Praktične rešitve in izvajanje za Evropo (IWMPRAISE)

Integrirano varstvo pred pleveli je prihodnost

Integrirano varstvo pred pleveli (IVP) predstavlja pomembno pot k trajnostnemu razvoju kmetijstva. IWMPRAISE je projekt, financiran v okviru programa Obzorja 2020. Poslanstvo projekta je podpora in spodbujanje IVP v Evropi. Aktivnosti na projektu, katerega trajanje je 5 let, so se začele junija 2017 in bodo trajale do maja 2022. Koordinator projekta je prof. Per Kudsk iz oddelka za Agroekologijo Univerze v Aarhusu na Danskem. Celotna sredstva za financiranje projekta s ciljem podpore in promocije integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije znašajo 6,6 milijonov evrov. Ob upoštevanju koncepta IVP lahko varstvo pred pleveli v evropskih kmetijstvu postane okolju bolj prijazno.

Projekt želi dokazati, da predstavlja IVP del trajnostnih pridelovalnih sistemov, ki so bolj odporni pred zunanjimi vplivi in ne vpliva na zmanjšanje donosnosti in redne oskrbe z živili, krmo in ostalimi surovinami.

Konzorcij projekta IWMPRAISE sestavlja 37 sodelujočih partnerjev iz osmih evropskih držav, vključuje pa 11 vodilnih raziskovalnih univerz in raziskovalnih inštitutov s področja integriranega varstva pred pleveli, 14 malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter 12 svetovalnih ustanov ter organizacij, usmerjenih k končnemu uporabniku.

Osredotočenost na 4 pridelovalne sisteme (scenarije)

V okviru projekta se bodo razvijale, preizkušale in ocenjevale strategije v štirih različnih sistemih pridelave kulturnih rastlin v Evropi:

  • Pridelava enoletnih poljščin v majhnih medvrstnih razdaljah (žita, oljna ogrščica,…)
  • Pridelava v enoletnih poljščinah, sejanih v širše medvrstne razdalje (koruza, sončnice, vrtnine,…)
  • Travinje in krmne rastline ( travniki, lucerna, detelje,…)
  • Sadovnjaki (pečkato sadje, citrusi, oljke,…)

Premostitev ovir in širjenje besede

Naloga projekta je ocena trenutnih socioekonomiskih in agronomskih ovir pri uporabi strategij IVP v praksi, kakor tudi optimizacija novejših alternativnih metod obvladovanja plevelov. V ta namen se bo ustvaril nabor preverjenih orodij za implementacijo IVP v prakso.

Projekt namerava oblikovati, prikazati in oceniti uspešnost, okoljsko ter ekonomsko upravičenost specifičnih strategij IVP v različnih scenarijih uravnavanja plevela, ki naslavljajo potrebe in pomisleke tako končnih uporabnikov kakor tudi širše javnosti nasploh.

Namen projekta je tudi, da bodo pridobljene informacije dostopne končnim uporabnikom prek spleta,  na dnevih polj, prek programov izobraževanj ter ostalih orodij za prenos in izmenjavo znanja z interesnimi skupinami, ki se ukvarjajo z zatiranjem plevela.

Nacionalni grozdi  – jedro

V vsaki partnerski državi se bodo oblikovali nacionalni grozdi (skupine partnerjev), ta koncept predstavlja novost pri izvajanju projektov. Nacionalni grozdi so sestavljeni iz raziskovalnih ustanov,  svetovalne službe,  kmetijskih organizacij in kmetijskih podjetij. Vloga nacionalnih grozdov je zasnova, terensko preizkušanje in preliminarno vrednotenje strategij IVP v posamezni sodelujoči državi.

Koncept nacionalnih grozdov izvira iz izkušenj in opazovanj, pridobljenih na prejšnjih evropskih programih s področja varstva rastlin. Kažejo namreč, da lahko novosti na tem področju implementiramo samo ob sodelovanju vseh udeležencev (končni uporabniki, raziskovalne, svetovalne in tehnološke ustanove) ter, če so inovativne rešitve prilagojene lokalnim pogojem.

Delovni paketi (Work Packages – WP)

WP1      Mentalni modeli IVP:  dojemanje uporabnikov, ovire pri uporabi novih znanj in vodila za sprejemanje odločitev

WP2      Središče za inovacije

WP3      Enoletne poljščine z majhnimi medvrstnimi razdaljami

WP4      Enoletne poljščine z večjimi medvrstnimi razdaljami

WP5      Travinje in krmne rastline

WP6      Sadovnjaki

WP7      IVP v različnih sistemih obdelave tal ter učinki na kakovost tal

WP8      Ocena dolgoročnih agronomskih, okoljskih in ekonomskih učinkov IVP

WP9      Prenos znanja in komunikacija

WP10    Upravljanje in koordiniranje

Novice

[10.5.2021] Zaključne aktivnosti poskusa biotičnega zatiranja kislice, delovni paket 5

Konec aprila in v začetku maja 2021 so na poskusnih ploskvah potekale zaključne aktivnosti v okviru delovnega paketa 5. Rastline topolistne kislice (Rumex obtusifolius), ki smo jih v prejšnjih letih poskusa biotičnega zatiranja inokulirali z jajčeci steklokrilca Pyropteron chrysidiforme, smo izkopali, ovrednotili njihovo velikost in ocenili poškodovanost koreninskega sistema zaradi delovanja ličink, ki se zavrtajo  vanj.

[28.9.2020] Predstavitev aktivnosti, delovni paket 4

15.9.2020 se je na posestvu Infrastrukturnega centa Jablje Kmetijskega inštituta Slovenije odvil dogodek Dan koruze, kjer so bile med drugim predstavljene aktivnosti v okviru delovnega paketa 4.

Več v prispevku: https://www.youtube.com/watch?v=XuVjUA8T5u0

[15. 11. 2019] Aktivnosti v poskusu biotičnega zatiranja kislice, delovni paket 5

Na lokacijah Ajdovščina in Murska Sobota smo tudi v letu 2019 izvajali dejavnosti na poskusu, kjer preizkušamo metodo biotičnega zatiranja kislice z žuželko Pyropteron chrysidiforme.

Konec junija in v začetku julija 2019 smo opravili ponovno inokulacijo rastlin, vključenih v poskus. Inokulirali smo 175 rastlin na lokacijo, del teh je bil namenjen oceni uspešnosti postopka v istem letu.

V prvi polovici oktobra 2019 smo na vsaki poskusni ploskvi izkopali 25 rastlin, ki smo jih poleti inokulirali z jajčeci žuželke, in so bile namenjene poizvedbi o uspešnosti razvoja žuželke v tem letu. Lokacijo rastline smo poiskali s pomočjo GPS koordinat, zabeleženih ob inokulaciji. Kasneje smo na izkopanih rastlinah opravili oceno poškodovanosti koreninskega sistema in ocenili uspešnost inokulacije.

[5. 10. 2018] Aktivnosti v poskusu biotičnega zatiranja kislice, delovni paket 5

25. 9. in 2. 10. 2018 smo nadaljevali začrtane aktivnosti na travnikih, kjer preizkušamo metodo biotičnega zatiranja kislice z žuželko Pyropteron chrysidiforme Esper.

Na vsaki poskusni ploskvi smo izkopali 25 rastlin, ki smo jih poleti inokulirali z jajčeci žuželke, in so bile namenjene proizvedbi o uspešnosti razvoja žuželke v tem letu. Lokacijo rastline smo poiskali s pomočjo GPS koordinat, zabeleženih ob inokulaciji.

Kasneje smo v koreninskem sistemu vsake rastline prešteli število ličink ter ocenili razsežnost poškodbe.

[23.11.2017] Sestanek skupine delovnega paketa 1

23. novembra 2017 so se udeleženci iz Nizozemske, Danske, Združenega kraljestva, Francije, Slovenije, Italije in Španije v Wageningenu (Nizozemska) udeležili prvega sestanka delovne skupine, osredotočene na poizvedbo dojemanja koncepta integriranega varstva pred pleveli (IVP) s strani končnih uporabnikov, na ovire pri sprejemanju novega znanja in dejavnike odločanja.

V vsaki od teh držav so bili izvedeni intervjuji s strokovnjaki s poznavanjem IVP da bi se kasnejše raziskovalne aktivnosti, prav tako pa tudi postopke odločanja približale potrebam kmetov,  s tem pa bi se omogočila tudi večja uporaba  strategij in taktik IVP.

[7.–9. 6. 2017] Kick-off sestanek projekta IWMPraise – Roskilde, Danska

Med 7. In 9. junijem 2017 je potekal začetni (t.i. kick-off) sestanek projekta IWMPraise v mestu Roskilde na Danskem, v organizaciji Aarchus University.

Uvodni del sestanka je bil namenjen predstavitvi partnerjev konzorcija iz 8 sodelujočih držav, saj je za večino veljalo, da v preteklosti še niso sodelovali. Predstavljene so bile organizacije in njihova vloga pri projektu in posameznih delovnih paketih.

Kasneje se je sestanek odvijal ločeno po delovnih paketih. V okviru teh sestankov smo se sodelujoči v paketih dogovarjali o načinih izvajanja začrtanih aktivnosti znotraj paketov, o časovnemu razporedu dogajanja ter o možnostih in načinih poročanja o rezultatih paketov.

Zadnji sklop sestankov je bil namenjen predstavitvi pričakovanj in zahtev o poteku ter financiranju projekta s strani predstavnikov vodilnega partnerja, Aarchus University in predstavnikov financerja projekta, Evropske unije.

Projektni rezultati

Poročilo 2020 – delovni paket 3 – ozimna žita

Poročilo tretjega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v ozimni pšenici v okviru Delovnega paketa 3 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo 2020 – delovni paket 4 – koruza

Poročilo tretjega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v koruzi v okviru Delovnega paketa 4 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo 2020 – delovni paket 5

Na voljo je poročilo za tretje leto izvajanja poskusa biotičnega zatiranja topolistne kislice v okviru Delovnega paketa 5.

Poročilo je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo 2019 – delovni paket 3 – ozimna žita

Poročilo drugega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v ozimni pšenici v okviru Delovnega paketa 3 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo 2019 – delovni paket 4 – koruza

Poročilo drugega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v koruzi v okviru Delovnega paketa 4 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo 2019 – delovni paket 5

Na voljo je poročilo za drugo leta izvajanja poskusa biotičnega zatiranja topolistne kislice v okviru Delovnega paketa 5.

Poročilo je dostopno na spodnji povezavi:

Knjižica Experimental trials in Europe 2019

Predstavniki nacionalnih grozdov projekta IWMPRAISE so tudi v letu 2019 pripravili knjižico, kjer so zajeti poskusi, ki se v tem letu pripravljajo ali že izvajajo.

Izvod knjižice je dostopen na spodnji povezavi:

Poročilo 2018 – delovni paket 3 – ozimna žita

Poročilo prvega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v ozimni pšenici v okviru Delovnega paketa 3 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo 2018 – delovni paket 4 – koruza

Poročilo prvega leta izvajanja poskusa integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v koruzi v okviru Delovnega paketa 4 je dostopno na spodnji povezavi:

Poročilo 2018 – delovni paket 5

Na voljo je poročilo prvega leta izvajanja poskusa biotičnega zatiranja topolistne kislice v okviru Delovnega paketa 5.

Poročilo je dostopno na spodnji povezavi:

Knjižica Experimental trials in Europe 2018

Predstavniki nacionalnih grozdov projekta IWMPRAISE so v letu 2018 pripravili knjižico, kjer so zajeti poskusi, ki se v tem letu pripravljajo ali že izvajajo.

Izvod knjižice je dostopen na spodnji povezavi: