Čebulna muha

(Delia antiqua Meigen)

Neja Marolt; oktober 2017

Uvod

Čebulna muha je pomemben škodljivec čebule in drugih rastlinskih vrst iz rodu Allium, kot sta česen, por, šalotka ipd. Škodljivec je splošno razširjen, vendar je pri nas zadnja leta bolj pogosta porova zavrtalka. Ima lahko do tri generacije na leto, največjo gospodarsko škodo pa povzroča prva generacija, ki lahko zmanjša pridelek tudi do 50 %.

Poškodbe

Prva generacija škodljivca se začne pojavljati v drugi polovici aprila oz. v začetku maja. Škodo povzročajo ličinke, ki objedajo rastlinsko tkivo. Znake napada opazimo v mesecu maju, ko rastline venijo, listi pa postanejo blede barve. Srčni list postane zvit in nagnit, zato ga brez težav izpulimo. Ob prečnem prerezu čebule lahko v notranjosti najdemo več deset ličink čebulne muhe. Na vstopnih mestih ličnik se začnejo naseljevati glive in bakterije, ki povzročajo gnitje. Kasneje v rastni dobi se pojavita še dve generaciji čebulne muhe, ki imata vrh naleta v juliju oziroma v septembru.

Opis in bionomija

Odrasle muhe so dolge od 6 do 8 mm, temno sive barve in zelo podobne hišnim muham. Nalet prve generacije se prične konec aprila, druga se pojavi konec junija, tretja generacija pa v avgustu. Škodljivec doseže vrh naleta približno dva tedna po prvem pojavu odraslih osebkov. Podolgovata bela jajčeca velikosti 1,2 mm, muhe odlagajo na rastline ali ob koreninskem vratu v neposredni bližini tal. V enem tednu se iz njih izležejo bele ličinke, te dosežejo dolžino do10 mm in se zavrtajo v centralni list, kjer se prehranjujejo z rastlinskim tkivom. Napadene rastline venejo, rumenijo in propadajo. Ko ličinke zaključijo razvoj v 15-20 dneh, prodrejo skozi čebulico v tla, kjer se zabubijo na globini 10 cm. Škodljivec prezimi v stadiju bube, iz katere spomladi izleti odrasla muha.

Zatiranje

Preventivni ukrepi

Čebulnice zahtevajo širok kolobar, in jih je priporočljivo ponovno saditi na isto mesto šele po treh letih. Posevke spomladi redno pregledujemo, da pravočasno ugotovimo prisotnost škodljivcev. Nalet muhe lahko spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami, ki jih namestimo 20-30 cm nad tlemi, ali s pregledovanjem rastlin. Nekaj deset rastlin s pomočjo povečevalne lupe pregledamo ob bazi stebla, saj jajčeca težko opazimo s prostim očesom. Prekrivke je potrebno nad posevek namestiti še preden so odložena prva jajčeca ali ob prvem pojavu jajčece, saj kasneje ko so izležene ličinke to ni več smiselno. Prekrivke ali protiinsektne mreže pustimo nameščene do konca naleta posamezne generacije.

Kemično zatiranje

Za zatiranje čebulne muhe so na voljo registrirani insekticidi.

Uporabljeni viri

Capinera J. L. 2008. Onion Maggot, Delia antiqua (Meigen) (Diptera: Anthomyiidae). Encyclopedia of entomolgy: 2673-2676.
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4020-6359-6_1849.pdf (oktober 2017)

Macelijski M., Kišpatić J., Cvjetković B., Ostojić Z., Balarin I., Igrc J., Pagliarini N., Oštrec L., Čizmić I., Dubravec K. 1987. Zaštita povrća. Nakladni zavod znanje: 422 str.

Pollini A. La difesa delle piante da orto. Sintomi, diagnosi e terapia. 2008. Edagricole: 486 str.

Smith E., Nault B. 2013. Onion maggot (Delia antiqua Meigen). Cornell University, New York State, Department of Entomology.
http://idl.entomology.cornell.edu/files/2013/11/Onion-Maggot-NYSAES-124w01w.pdf (oktober 2017)

UC Pest management guidelines. Onion and garlic. Maggots.
http://ipm.ucanr.edu/PMG/r584300211.html (oktober 2017)