Marmorirana smrdljivka

Halyomorpha halys Stål

Špela Modic in Primož Žigon, oktober 2022

ŠČITASTE STENICE (Heteroptera, Pentatomidae)

Za ščitaste stenice (Pentatomidae) je značilno, da imajo široko in ploščato telo, velik ščitek in 4-5 člene tipalke. Ustne dele imajo izoblikovane v kljunec, s katerim sesajo rastlinske in živalske sokove. Imajo dva para kril. Vrhnja, sprednja krila imajo deljena v trdnejši usnjati in mehkejši opnasti del. Imenujemo jih polpokrovke (hemielitre). Zadnja krila so mehkejša, opnasta in z vzdolžno gubo zložena pod sprednja. Med ovratnikom (pronotum) in krili imajo trikotni ali polkrožni ščitek (skutelum). Za stenice je značilna nepopolna preobrazba, kar pomeni, da njihov razvoj poteka od jajčeca prek ličinke do odrasle živali (brez stadija bube). Samica ščitaste stenice izleže jajčeca v jajčna legla in jih prilepi na gostiteljsko rastlino (list, steblo, plod).

MARMORIRANA SMRDLJIVKA (Halyomorpha halys)

Uvod

V družino ščitastih stenic uvrščamo tudi marmorirano smrdljivko Halyomorpha halys (Stål, 1855). Vrsta izvira iz vzhodne Azije (Kitajska, Japonska, Koreja) in je tujerodna invazivna vrsta v Severni Ameriki ter Evropi. Marmorirana smrdljivka je bila okoli leta 2004 naključno zanesena v Švico (Zürich), od koder se je že razširila v druge države: Francijo, Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko, Grčijo, Romunijo, Srbijo, Rusijo, in Češko. Znano je, da se škodljiva stenica hitro širi na nova območja in leta 2017 je bila ugotovljena tudi v Sloveniji na Goriškem. Njeno navzočnost smo spomladi 2018 ugotovili tudi na območju osrednje Slovenije (najdbe v nasadu jablan v Ljubljani in na Brdu pri Lukovici).

Slika 1: Marmorirana smrdljivka na plodu jablane (foto: arhiv KIS)

Poškodbe

Marmorirana smrdljivka je zelo polifagna vrsta žuželke, ki lahko s sesanjem na več kot 170 gostiteljskih rastlinah povzroči pomembno škodo tako v kmetijskem kot v urbanem okolju. Poškodbe povzročajo odrasli osebki in nimfe. Od kmetijskih rastlin povzroča škodo predvsem na sadnem drevju (koščičarji, pečkarji), vinski trti, pojav poškodb so ugotovili tudi na oljkah. Škodo povzroča tudi na poljščinah, predvsem na koruzi, soji, fižolu ter vrtninah kot je paradižnik, paprik idr. Do poškodb na plodovih najpogosteje pride pred tehnološko zrelostjo, zato so napadeni plodovi deformirani. Na mestih sesanja stenic rastlinsko tkivo odmira, kar se pozneje odraža v nastanku nekrotičnih peg. Med drugim je marmorirana smrdljivka tudi prenašalka fitoplazem. V urbanem okolju masovno sili v gospodarske in stanovanjske objekte, kjer išče prezimovališče. Poleg tega spušča tudi neprijeten vonji in lahko povzroča alergije. Občasno povzročajo podobno škodo na plodovih tudi druge vrste stenic kot so, na primer, uhata rusonožka Pentatoma rufipes L. (Heteroptera, Pentatomidae) , Lygus spp. (Miridae) in druge. Zaradi vizualne podobnosti se marmorirano smrdljivko pogosto zamenjuje s sivim smrdljivcem – Raphigaster nebulosa ali ščitasto stenico- Dolycoris baccarum, ki je ena najpogostejši vrst pri nas.

Slika 4: Ščitasta stenica vrste Dolycoris baccarum (foto: arhiv KIS)

Opis in bionomija

Odrasle stenice so dolge 12-17 mm in sivo-rjave barve. Telo je pokrito z drobnimi črnimi pikami, ki dajejo videz marmoriranega vzorca. Na izgled je podobna sodobni vrsti – sivemu smrdljivcu (Rhaphigaster nebulosa) od katere jo lahko, poleg drugih taksonomskih znakov, najhitreje ločimo po tem, da na trebušnem delu drugega zadkovega obročka nima trna (slika 2).

Razvoj marmorirane smrdljivke poteka preko 7 razvojnih stadijev, in sicer, od jajčeca prek 5 stopenj ličink do odrasle stenice. V Združenih državah Amerike ima 1-2 rodova letno, v osrednji Evropi pa en rod letno. Prezimijo odrasle stenice, ki postanejo aktivne spomladi (aprila). Oplojene samice odlagajo jajčeca v jajčna legla od sredine junija do konca septembra z vrhom v juliju. Posamezno jajčno leglo vsebuje od 20 do 32 jajčec in se običajno nahaja na spodnji strani listov. Izlegle nimfe se zadržujejo v skupinah, v okolici jajčnih legel in so rdečkasto rumene barve, po prvi letvi pa temnejše barve. Razvoj nimfe poteka preko petih razvojnih stopenj. Razvoj od jajčec do odraslih žuželk v povprečju traja od 60 do 90 dni. Pri nas se na toplejših območjih najverjetneje razvijeta dva rodova letno. S skrajševanjem obdobja dneva se jeseni odrasle stenice množično zbirajo na drevesih in območjih stavb, kjer iščejo prostor za prezimovanje. Zimsko obdobje preživijo v različnih skrivališčih kjer prezimijo v fazi mirovanja (diapavze).

Slika 2: Sivi smrdljivec Raphigaster nebulosa (Poda, 1761) (levo) in marmorirana smrdljivka - Halymorpha halys (desno) (foto: arhiv KIS)

Slika 3: Sivi smrdljivec – Raphigaster nebulosa (levo) in marmorirana smrdljivka - Halymorpha halys (desno) (foto: arhiv KIS)

Varstvo

Biotično varstvo

Nekatere vrste parazitoidnih osic iz rodu Anastatus (Hymenoptera: Eupelmidae) in Trissolcus (Hymenoptera: Scelionidae) so znani parazitoidi jajčec stenic. Polifaga vrsta Anastatus bifasciatus (Geoffroy) uspešno parazitira jajčeca marmorirane smrdljivke, vendar je kot potencialni kandidat za preplavno biotično varstvo rastlin v Evropi še vprašljiva, zaradi parazitiranja neciljnih organizmov. Prav tako je potrebno preučiti vrsto Trissolcus japonicus, ki je bila prav tako najdena v Evropi.

Nekemično varstvo

Pojav in številčnost škodljivca lahko ugotavljamo z uporabo feromonskih pasti, na podlagi česar se nato odločamo za ukrepanje. Uporaba potiinsektnih mrež s katerimi fizično onemogočimo pojav škodljiva v nasadu je edini učinkovit in okoljsko sprejemljiv ukrep za preprečevanje škode. Zapiranje nasadov z bočnih strani je potrebno izvesti kmalu po koncu cvetenja sadnih dreves. V praksi je v intenzivnih nasadih najbolj učinkovita kombinacija ukrepov nekemičnega varstva z uporabo protinisektinih mrež in uporabe insekticidov.

Kemično varstvo

Ker ima marmorirana smrdljivka velik nabor gostiteljskih rastlin in je sposobna preleti tudi večje razdalje, je njeno zatiranje z uporabo fitofarmacevtskih pripravkov oteženo. Poleg tega ima večina aktivnih snovi, ki so v uporabi za zatiranje stenic slabši rezidualni učinek, zato je potrebno škropljenje z njimi večkrat ponavljati. Posledica tega je negativen vpliv na razvoj številnih koristnih organizmov, ki imajo sicer pomembno vlogo pri preprečevanju prerazmnožitve drugih vrst škodljivcev. V trajnih nasadih s škropljenjem robnih vrst običajno dosežemo enak učinek kot pri škropljenju celotnega nasada, hkrati pa s tem zmanjšamo tudi negativen vpliv insekticidov na neciljne organizme. V razvoju so tudi tako imenovane »privabi in ubij« (attract and kill) tehnike zatiranja, kjer s pomočjo feromonov škodljivca privabimo na določeno mesto v nasadu in tam izvedemo ukrepe zatiranja. Za zatiranje stenic na gojenih kmetijski rastlinah se sicer večinoma uporabljajo pripravki na podlagi aktivnih snovi iz skupine piretroidov in neonikotinoidov.

Slika 5: Vaba za spremljanje marmorirane smrdljivke Halymorpha halys z agregacijskim feromonom, ki privablja oba spola (foto: arhiv KIS)

Uporabljeni viri

Candian V., Pansa G. M., Briano M., Peano C., Tedeschi R., Tavella L. 2018. Exclusion nets a promising tool to prevent Halyomorpha halys from damaging nectarines and apples in NW Italy. Bulletin of Insectology, 71, 1: 21-30

Gariepy TD, Haye T, Fraser H, Zhang J, 2013. Occurrence, genetic diversity, and potential pathways of entry of Halyomorpha halys in newly invaded areas of Canada and Switzerland. Journal of Pest Science.

Gogala, M. 2003. Stenice. Sket, B., Gogala, M., Kuštor, V. 2003. Živalstvo Slovenije. Tehniška založba Slovenije, 329

Haye, T., Fischer, S., Zhang, J., Gariepy, T. 2015. Can native egg parasitoids adopt the invasive brow marmoratedstink bug, Halyomorpha halys (Heteroptera: Pentatomidae), in Europe? J. Pest. Sci. 88: 693–705

Rot, M., Devetak, M., Carlevaris, B., Žežlina, J., Žežlina, I. 2018. First record of brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys (Stål,1855)) (Hemiptera: Pentatomidae) in Slovenia